ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ประกาศราคากลาง 5 รายการ

1. จ้างเหมาบริการบริหารจัดการงาน Virtual Conference จำนวน 1 งาน

2. จ้างเหมาบริการดำเนินการประชาสัมพันธ์ Advertorial ผ่านสื่อกระแสหลักๆโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์

3. ค่าเช่าอุปกรณ์งาน Virtual Conference จำนวน 1 งาน

4. จ้างเหมาบริการจัดทำระบบ Virtual Conference จำนวน 1 งาน

5. จ้างเหมาบริการจัดทำระบบแปลภาษาและนำเสียงเข้าสู่ระบบถ่ายทอดสด จำนวน 1 งาน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์งาน THA 2020 ผ่าน marketing online
 2. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563

ประกาศราคากลาง 5 รายการ

 1. ค่าเช่าสำนักงานเชียงใหม่  จำนวน 1 งาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1.   จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าว Trust Halal

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

 

ประกาศราคากลาง 11 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการผลิตโครงนิทรรศการฮาลาลประเทศไทย  
 2. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าว ประเด็น หลอกขายเนื้อหมู ปลอมเป็นเนื้อวัว  

 3. จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง  

 4. จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบชุดเครื่องหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ  

 5. จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องแก๊สโครมา-โตกราฟฟี่ แมสสเปคโตรมิเตอร์  

 6. จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  
 7. จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่เพื่อการสอบเทียบ

 8. จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่เพื่อการสอบเทียบ เครื่อง LC/MS

 9. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน  5 รายการ

 10. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน  21 รายการ

 11. ราคากลางจ้างเหมาบริการตกแต่งพื้นที่ห้องปฎิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

 

ประกาศราคากลาง 3 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการตัดเย็บเสื้อกาวน์ ศวฮ. จำนวน 200 ตัว
 2. จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือรายงานโครงการ การเพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562
 3. จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือรายงานโครงการหลักยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแยกชนิดสารโดยใช้ของเหลว

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์
 2. จ้างเหมาบริการดูแลระบบแอปพลิเคชั่น Halal Route

วันที่ 11 มีนาคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการออกแบบกราฟฟิค / บริการสร้างสรรค์รายการและค่าถ่ายทำรายการ วิถีรอมฎอน ปี6 จำนวน 30 ตอน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

 

 ประกาศราคากลาง 3 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 งาน
 2. จ้างเหมาบริการถ่ายทำการนำเสนอสื่อสารการสอนฮาลาลออนไลน์ จำนวน 1 งาน
 3. จ้างเหมารวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาเนื้อหาการสอนกระบวนการขอรับรองและขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบริการออกแบบและพัฒนาเนื้อหาการสอนฮาลาลในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

 

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่เพื่อการสอบเทียบของเครื่อง AG1260BINRY และ   เครื่อง Peak Model : ABN2ZA
 2. จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่เพื่อการสอบเทียบของเครื่อง LC/MS/MS รุ่น QTRAP 5500 S/N AU25861102

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 

วันที่ 28 มกราคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

วันที่ 14 มกราคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อง LC/MS/MS รุ่น QTRAP 5500 S/N AU25861102H 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

 

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการตกแต่ง ติดตั้ง รื้อถอนและขนส่งโครงสร้างและอุปกรณ์เวทีสัมมนาวิชาการ 
 2. จ้างเหมาบริการผลิตโครงสร้าง Zone Halal Branding

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการยานพาหนะ 

วันที่ 9 ธันวาคม 2562

 

 ประกาศราคากลาง 3 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์และตกแต่งฉากเวที บอร์ดแสดงผลงานวิชาการ 
 2. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์พิธีเปิดงาน THA 2019
 3. จ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินบันทึกรายการ ดร.วินัย ทอล์ค ให้สาระ ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง วิทยาศาสตร์ฮาลาลกับโลกอิสลาม 

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการจัดเตรียมไฟตกแต่งบริเวณนิทรรศการ และจัดทำแท่นวางข้อมูล 
 2. ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดทำสูจิบัตร THA2019

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือเกร็ดความรู้ผ่านเฟซบุ๊ก Food and Nutrition ครอบคลุมโภชนาการเดือนรอมฎอน จัดพิมพ์ครั้งที่ 2

วันที่ 15 ตุลาคม 2562

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงาน ศวฮ. ชั้น 13
 2. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงาน ศวฮ. สวนหลวงสแควร์