ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563-64

วันที่ 27 ธันวาคม 2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

 

วันที่ 8 กันยายน 2564

1.จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่เพื่อการสอบเทียบ จำนวน 1 งาน

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

1.  จ้างเหมาบริการออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์หนังสือ เติร์ก จากชนเผ่า เร่ร่อนสู่จักรวรรดิ จากยุคโบราณสู่ยุคใหม่ จำนวน ๑ งาน

2. จ้างเหมาบริการจัดทำ โมดูลแสดงรายละเอียดร้านค้า จำ นวน ๑ งาน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

1. จ้างเหมาบริการจัดทำระบบแพลตฟอร์มนำเสนอนิทรรศการโปสเตอร์และการจัดการประชุมออนไลน์ จำนวน 1 งาน 

2.  จ้างเหมาบริการจัดทำระบบแพลตฟอร์มการจัดงานประชุมออนไลน์ จำนวน 1 งา

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแสดงผลงานวิชาการออนไลน์และถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 2 มิถุนายน 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการออกแบบระบบเรียนรู้สื่อการสอน HSC MOOC พร้อมโมดูลเชื่อมต่อกับระบบตรวจติดตามออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการจัดทําคลิปวิดีโอ พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการเก็บภาพและจัดทำวิดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน

วันที่ 8 เมษายน 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตกแต่งพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลงและขนาดย่อมฮาลาล จำนวน 1 งาน

วันที่ 19 มีนาคม 2564

 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการโปสโมทContentกิจกรรมของศูนย์ฯ ในช่องทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 

วันที่ 3 มีนาคม 2564

 1.จ้างเหมาบริการออกแบบและเตรียมพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฮาลาล จำนวน 1 งาน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 5 มกราคม 2563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2563

      1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จำนวน ๑ งาน
2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์งาน THA ๒๐๒๐ ผ่าน marketing online โดยช่องทาง Facebook,Google,Youtube จำนวน ๑ งาน

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

  1. จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคลาวด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. จ้างเหมาบริการดูแลระบบเพื่อเชื่อมต่อการใช้งาน conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 4 มีนาคม 2563

  1. จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องผลิตนํ้าบริสุทธิ์ จํานวน 1 งาน
  2. จ้างเหมาบริการถ่ายทำการนำเสนอสื่อสารการสอนฮาลาลออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. จ้างเหมาบริการรวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาเนื้อหาการสอนกระบวนการขอรับรองและขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบริการออกแบบและพัฒนาเนื้อหาสื่อการสอนฮาลาลในรูปแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

  1. จ้างเหมาบริการจัดทำ Infographic Video, Interactive Web Application และค่าดำเนินการติดตั้งพร้อมทดสอบ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562

  1. ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300/80 ยอด 180,000 บาท 
  2. ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300/81  ยอด 216,000 บาท 
  3. ค่าเช่าสำนักงานเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563