วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจาก Universiti Malaysia PAHANG จำนวน 20 ท่าน โดยมีนางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการเป็นผู้ต้อนรับ ในการนี้ได้บรรยายถึงการทำงานของศวฮ.รวมไปถึงประเด็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้และข้อสงสัยเรื่องของฮาลาล และในตอนท้ายนางสาวสุลิดาพร้อมด้วยนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอกได้นำชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลอีกด้วย