วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ต้อนรับผู้แทนจาก ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ (CHULA MOOC) โดยมีรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ โดยทางศวฮ.ประชุมร่วมกับ CHULA MOOC เพื่อสร้างกรอบแนวคิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ในอนาคต และการจัดทำรายวิชาออนไลน์ร่วมกับศวฮ.