วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Dr. Ony Linda คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม รวมทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยมีรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านฮาลาล อีกทั้งทาง UHAMKA ยังได้นำเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิเคราะห์กรดไขมัน และยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลรวมถึง Museum Haram อีกด้วย