วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้บรรยายในหัวข้อ “วัตถุดิบในอุตสาหกรรมฮาลาลและการตรวจสอบสภาพฮาลาลในผลิตภัณฑ์อาหาร” แก่นิสิตจุฬาฯ 45 คนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล (General Principle in Halal Food Production) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

 

ซึ่งหัวข้อนี้กล่าวถึง วัตถุดิบและสารเคมีที่ควรระวังในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล การเตรียมและการจัดการ วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมฮาลาล การใช้วัตถุดิบทดแทน การพัฒนาฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล และใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตในทางอุตสาหกรรมฮาลาล ความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ฮาลาล การตรวจสอบสภาพฮาลาลและการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ฮาลาล การตรวจวัดการปนเปื้อนสิ่งฮะรอมในตัวอย่างอาหาร โดยมีกิจกรรมให้นิสิตพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านฮาลาล ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริง