วันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดปัตตานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการฝึกอาชีพฮาลาลสู่ชุมชน กิจกรรมสู่การสร้างชีวิตที่ฮาลาลด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาล (อาชีพทำขนมไทย ขนมดอกจอก ขนมช่อม่วง ขนมสาคู และน้ำเต้าหู้) มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ว่างงาน ผู้ต้องการทำอาชีพเสริม และนักธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ราย จากผู้สมัคร 230 ราย

ช่วงเช้า มีการบรรยายหัวข้อ“การนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล-ตอยยิบ” โดย ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯบรรยายหัวข้อ “การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล” โดยนายซารีฟ เลาะหามะ เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและผลิตภัณฑ์ฮาลาล (BIHAPS) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

บรรยายหัวข้อ“ปัญหารการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน”โดยนายอมีน มะหมัด เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

ช่วงบ่าย Workshop ทำขนมดอกจอก ขนมช่อม่วง ขนมสาคู และน้ำเต้าหู้ โดยอาจารย์อาอีซะห์ แปเฮาะอีแล ภาควิชาคหกรรม วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี