เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล เมื่อวันที่ 17 พ.ย 2549

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ที่ได้มาเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล

รายชื่อคณะจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายชาตจุมพล ยุธานหัส           ผู้อำนวยการการโครงการบ่มเพาะ สสว.
นายธงชัย เธียรธัญญกิจ            รองผู้อำนวยการการโครงการบ่มเพาะ สสว.
นายสถาพร กิติทวีเสถียร           เจ้าหน้าที่โครงการบ่มเพาะ สสว.
นายชัชพิสิฐ เชี่ยวสรรพกิจ       หัวหน้าส่วนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ฝ่ายพัฒนาระบบส่งเสริมSMEs
นายกำพล สามปรุ                     เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ฝ่ายพัฒนาระบบส่งเสริมSMEs
รายชื่อคณะจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BIHAP)

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน                    ผู้อำนวยการการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล
คุณมนูญ  รามบุตร                     ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์            ฝ่ายบริหารและจัดการหลักสูตร
ภญ.รศ.จงจิตร อังคทะวานิช       ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์     ฝ่ายมาตรฐานฮาลาลและโรงงาน
ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล               ฝ่ายประสานงานที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง
ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านห้องปฏิบัติการ
คุณสุพัตรา  พรชัยสกุลดี             ฝ่ายกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง
คุณบงกช  เทียมทองใบ               สำนักงานเลขานุการ