วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลามคม 2549

ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดตั้ง “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ศรีปทุม” ขึ้น โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2549 ก็ได้มีพิธี เปิดศูนย์บ่มเพาะวิสหกิจ ม. ศรีปทุม อย่างเป็นทางการ  ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ดร.กมล ชัยวัฒน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการตั้ง ?ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ? ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อต้องการเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ มุ่งสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ โดยจากการสำรวจ พบว่านักศึกษาที่จบออกไปจำนวนมากมีไอเดียประกอบธุรกิจของตนเอง แต่ไม่มีโอกาส ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรรวมถึงการขาดแหล่งเงินทุน จากปัญหาดังกล่าวทางคณะบริหารธุรกิจ จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้น โดยใช้แนวทางเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร