ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เป็นหนึ่งในผู้แทนในการเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ เพื่อเจรจาความร่วมมือกับภาคธุรกิจฮาลาลและฝ่ายรับรองฮาลาลประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่19-21ก.ย.49

 

คณะผู้ร่วมเดินทาง:
1. นายสันติ บางอ้อ : รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

(หัวหน้าคณะผู้แทน)

 

2. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน : คณบดีคณะสหเวชศาสตร์/ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (จฬ.)

 

3. นางสาวลดาวัลย์ คำภา : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9  สศช.

 

4.รศ.จงจิตร อังคทะวานิช : รองคณบดีคณะสหเวชศาสตร์/กรรมการและเลขานุการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล(จฬ.)

 

5. นายปรีชา ไวยะวงศ์ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8  สศช.

 

6.ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยะปิติพันธ์ : กรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล/หัวหน้าฝ่ายอบรมระบบฮาลาล GMP-HACCP/

 

อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ (จฬ.)

 

7. นางสิริมา โต๊ะมีนา : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สศช. / ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  (จฬ.)

 

8. นายนิติ ช่างภิญโญ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สศช.

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเจรจาและลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท Glohex Consulting Group องค์กรธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศสิงคโปร์ โดยมีสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสินค้าฮาลาลเป็นผู้ร่วมผลักดัน

 

2. เพื่อเจรจาสร้างความเข้าใจในการดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลกับการรับรองฮาลาลในประเทศไทย ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรที่ดำเนินการรับรองฮาลาลในประเทศสิงคโปร์ (Majlis Ugama Singapura-MUIS) โดยมีสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสินค้าฮาลาลเป็นผู้ร่วมผลักดัน

 

3. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้วิทยาศาสตร์มารับรองสินค้าฮาลาลกับองค์กรธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล และสถาบันการศึกษาในประเทศสิงคโปร์

 

4.  เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กับองค์กรที่ดำเนินการรับรองฮาลาลในประเทศสิงคโปร์และนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลและมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์

 

5. เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และผลลัพท์จากการประชุม The First International Halal Science Symposium ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2549 ที่กรุงเทพให้กับองค์กรที่ดำเนินการรับรองฮาลาลในประเทศสิงคโปร์และนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลและมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์

 

6. เพื่อเยี่ยมชมงานด้านศูนย์บ่มเพาะผลิตภัณฑ์ฮาลาลของ National University of Singapore  ในด้านผลิตภัณฑ์อาหารและบริการในมหาวิทยาลัยและโครงการระดับนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวะของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเชื่อมกับภาคธุรกิจและนำสู่การจดสิทธิบัตร

 

7. เพื่อเข้าเยี่ยมสำนักงานพาณิชย์ ณ สถานทูตไทยในสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสถานการณ์การส่งออกและธุรกิจด้านฮาลาลของประเทศไทย

 

 

ผลการเข้าพบหน่วยงาน
 

การเดินทางในครั้งนี้สืบเนื่องจากบริษัท Glohex Consulting Group ประเทศสิงคโปร์ ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจฮาลาลกันมาระยะหนึ่ง ต่อมาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้จัดการประชุมนานาชาติ The First International Halal Science Symposium ขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2006 ซึ่งได้มีการเชิญ Mr.Azul Shah ผู้อำนวยการของบริษัท Glohex Consulting Group และ Ms Dewi Hatarty Suratty หัวหน้าฝ่ายรับรองของฮาลาลของ Majlis Ugama Singapura (MUIS)ประเทศสิงคโปร์มาเป็นวิทยากรในการประชุม  ทำให้มีโอกาสสานต่อแนวคิดที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และ Glohex Consulting Group  ในการนี้ Mr.Azul Shah ได้เชิญศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลไปชมการดำเนินงานของ Glohex Consulting Group ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของ Glohex และประสงค์จะให้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสอง  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจึงถือเป็นโอกาสดีที่จะก้าวไปสู่การลงนามความร่วมมือดังกล่าว และประสงค์จะเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ MUIS ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ให้การรับรองฮาลาลของประเทศสิงคโปร์  ในเบื้องแรก MUIS ไม่มีความสนใจที่จะพบคณะผู้เดินทาง  แต่ภายหลังการแสดงท่าทีที่จริงจังของคณะผู้เดินทางและองค์ประกอบของคณะซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล MUIS จึงพร้อมที่จะให้เข้าพบปะพูดคุย นอกจากนั้น การเดินทางในครั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลยังประสงค์จะเข้าพบหน่วยงานส่งเสริมการส่งออกของไทยในประเทศสิงคโปร์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และสถานการณ์การค้าสินค้าฮาลาลในตลาดโลกและศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก

 

บริษัท Glohex Consulting Group เป็นธุรกิจฮาลาลประเภท IT และบริการมีเครือข่ายเชื่อมโยงกว้างขวางมากทั่วโลก  บริษัทนี้ทำหน้าที่เชิงเชื่อมโยงฐานข้อมูล และ การจัดการความรู้เกี่ยวกับฮาลาลและ เป็นบริษัทที่ปรึกษาแก่หน่วยงานที่ทำการส่งเสริมการค้าของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย  โดยอาศัยความเข้มแข็งเชิงการจัดการทางธุรกิจของประเทศสิงคโปร์ที่ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ เช่น National University of Singapore และ Singapore Polytechnic  โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของสถาบันดังกล่าว และผ่านทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  ความถนัดทางการจัดการทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดแข็งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจะได้ประโยชน์  ส่วน Glohex Consulting Group ให้ความสนใจความสามารถทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นหน่วยงานแห่งเดียวในโลกที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล