การอบรมผู้ควบคุมการเชือดตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามประจำโรงเชือดสัตว์

ระหว่างวันที่ 12 -17 พ.ย.49 และ ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย. 49  ณ มัสยิดซิรอยุ้ลอิบาดะห์ พระราม9

 

การอบรมผู้ควบคุมการเชือดตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามประจำโรงเชือดสัตว์ ได้จัดอบรม เป็น2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 12 -17 พ.ย.49 และ ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย. 49  ณ มัสยิดซิรอยุ้ลอิบาดะห์ พระราม9 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นตัวแทนผู้ควบคุมการเชือด ประจำจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ อย่างหนาแน่น  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มากมาย อาทิ เช่น

 

นายสันติ บางอ้อ   รองเลขาธิการฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
อาจารย์สมัย เจริญช่าง (ประธานกรรมการบริหารสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล)
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง (รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท.)
นายคฑาวุธ เลาะหมุด (รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล)
อาจารย์ทวี นภากร (กรรมการบริหารสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล)
อาจารย์อรุณ บุญชม (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสตนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี)
อาจารย์ทองคำ มะหะหมัด (กรรมการบริหารสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล)
นสพ.ประยูร ลีลางามวงศา (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
นสพ.สุมาลี จำเริญ (กรมปศุสัตว์)
นสพ.ธวัชชัย รอดสม (กรมปศุสัตว์)
นสพ.อนุชา มุมอ่อน (กรมปศุสัตว์)
นสพ.โอภาส วงศ์นิติพัฒน์ (กรมปศุสัตว์)
นสพ.อุดมศักดิ์ สุขสุธีพลุ (กรมปศุสัตว์)
นสพ.สมบัติ ศุภประภากร (กรมปศุสัตว์)
นสพ.สุภานันท์ บุญญกาญจน์ (กรมปศุสัตว์)
นสพ.คชาภรณ์ เต็มยอด (กรมปศุสัตว์)
นสพ.อุดม จันทร์ประไพภัทร์ (กรมปศุสัตว์)
คุณพรศรี  เหล่ารุจิสวัสดิ์ (สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย)

อนึ่ง ในการอบรมครั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  ได้บรรยายในหัวข้อ เรื่อง “มาตรฐานอาหารฮาลาลในประเทศไทย, มาตรฐานอาหารฮาลาลโคเด็กซ์และมาตรฐานอาหารฮาลาลนานาชาติ, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ต้องสงสัยในทางศาสนาอิสลาม”   และ ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย) บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการมาตรฐานฮาลาลเข้ากับระบบ GMP/HACCP”