เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564อ.มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ดร.เกษิณี เกตุเลขา เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ และนางสาวจัสมิน มณี เจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมประชุมกลไกการหารือทางการค้าไทย – ไต้หวัน (ระดับอธิบดี) ครั้งที่ 6 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับ Ms. Cynthia Kiang Director General of Bureau of Foreign Trade, MOEA ไต้หวันการประชุมในวันนี้เป็นการหารือความร่วมมือในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการค้า ด้านการลงทุน ด้านอุตสาหกรรมฮาลาล ด้านการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านฮาลาล ไต้หวันให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยวัตถุดิบใหม่ ๆ อาทิเช่น plant-based ingredients และ probiotic ingredients รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการตรวจสอบแบบย้อนกลับได้ในผลิตภัณฑ์ฮาลาล (tracibility) ทั้งนี้ ศวฮ. ได้รับการประสานงานจาก Food Industry Research and Development Institute (FIRDI) ไต้หวัน เสนอขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งได้มีการพูดคุยและหารือเนื้อหา MOU ภายในของทั้งสองหน่วยงานแล้ว และจะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ด้วยวิธีอิเล็กโทรนิค