ลงวันที่ 07 กรกฎาคม 2561

ประกาศร่าง TOR ค.Microplate_อ จำนวน 1 ชุด

 1. ร่างขอบเขตของงาน ค.Microplate_อ
 2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กททรอนิกส์ (e-bidding)
 3. ร่างประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

………………………………………………………………………………………………

ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

กล้องภาพระบบดิจิตอล_อ จำนวน 2 กล้อง

 1. ร่าง TOR กล้องภาพระบบดิจิตอล_อ จำนวน 2 กล้อง
 2. ร่าง เอกสารประกวดราคา กล้องภาพระบบดิจิตอล_อ จำนวน 2 กล้อง
 3. ร่างประกาศ กล้องภาพระบบดิจิตอล_อ จำนวน 2 กล้อง

 

 

ค.วัดสารพันธุกรรม_อ จำนวน ๑ เครื่อง

 1. ประกาศร่างค.วัดสารพันธุกรรม_อ จำนวน ๑ เครื่อง 
 2. ร่างเอกสารประกวดราคาค.วัดสารพันธุกรรม_อ จำนวน ๑ เครื่อง
 3. ร่าง TOR ค.วัดสารพันธุกรรม_อ จำนวน ๑ เครื่อง

เครื่อง GC+MS+อก_อ จำนวน ๑ ชุด

 1. ประกาศร่างเครื่อง GC+MS+อก_อ จำนวน ๑ ชุด
 2. ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่อง GC+MS+อก_อ จำนวน ๑ ชุด
 3. ร่าง TOR เครื่อง GC+MS+อก_อ จำนวน ๑ ชุด

อ.ทดสอบสภาพผิวหนัง_อ จำนวน ๑ ชุด

 1. ประกาศร่างอ.ทดสอบสภาพผิวหนัง_อ จำนวน ๑ ชุด
 2. ร่างเอกสารประกวดราคาอ.ทดสอบสภาพผิวหนัง_อ จำนวน ๑ ชุด
 3. ร่าง TOR อ.ทดสอบสภาพผิวหนัง_อ จำนวน ๑ ชุด

ค.Microplate M._อ จำนวน ๑ ชุด

 1. ประกาศร่างค.Microplate M._อ จำนวน ๑ ชุด
 2. ร่างเอกสารประกวดราคาค.Microplate M._อ จำนวน ๑ ชุด
 3. ร่าง TOR ค.Microplate M._อ จำนวน ๑ ชุด