ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563

  1. จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องผลิตนํ้าบริสุทธิ์ จํานวน 1 งาน
  2. จ้างเหมาบริการถ่ายทำการนำเสนอสื่อสารการสอนฮาลาลออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. จ้างเหมาบริการรวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาเนื้อหาการสอนกระบวนการขอรับรองและขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบริการออกแบบและพัฒนาเนื้อหาสื่อการสอนฮาลาลในรูปแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

  1. จ้างเหมาบริการจัดทำ Infographic Video, Interactive Web Application และค่าดำเนินการติดตั้งพร้อมทดสอบ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562

  1. ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300/80 ยอด 180,000 บาท 
  2. ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300/81  ยอด 216,000 บาท 
  3. ค่าเช่าสำนักงานเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563