หะล้าลยิวกับหะล้าลมุสลิม

หะล้าลยิวกับหะล้าลมุสลิม

คัชรูต (ในภาษาฮิบรู) เป็นระบบของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอาหารของชาวยิว โคเชอร์ (kosher, หรือในภาษาฮิบรูเรียกว่า “คะชูร”) หมายถึง “เหมาะสม หรือดีสำหรับใช้” ตามกฎหมายของยิว -- ความหมายคล้ายๆ หะล้าล ของเรา ตัวอย่างของอาหารโคเชอร์ได้แก่ : เนื้อส่วนหน้า...

มาตรฐานอาหารฮาลาล

มาตรฐานอาหารฮาลาล

เป็นระบบเชิงบูรณาการ (Integrated Standard System) โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด ตลอด "สายโซ่การผลิต" จะต้อง "ฮาลาล" คือถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่ง "ฮารอม" คือสิ่งที่ต้องห้ามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ...

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย