เครื่องหมายฮาลาลที่ถูกต้องตามระบบการรับรอง

เครื่องหมายฮาลาลที่ถูกต้องตามระบบการรับรอง

  เครื่องหมายฮาลาลที่ถูกต้องตามระบบการรับรองของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังรูป   1. คำว่า “ฮาลาล” ภาษาอาหรับ ในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งมีพื้นหลังเป็นแถบเส้นตรงแนวดิ่ง 2. ชื่อองค์กรรับรอง - "สนง....

อุปทานของอาหารฮาลาล

อุปทานของอาหารฮาลาล

  อาหารฮาลาลเป็นอาหารที่ประชากรมุสลิมทั่วโลกที่มีประมาณ 1,900 ล้านคน บริโภคอาหารชนิดนี้ตามบทบัญญัติทางศาสนา ซึ่งกลายเป็นข้อจำกัดประการหนึ่งของชาวมุสลิมที่ไม่อาจบริโภคอาหารที่ไม่ผ่านการรับรองจากองค์กรศาสนา จากข้อจำกัดนี้ ก็อาจเป็นข้อดีหรือเป็นโอกาสให้กับประเทศไทย...

หะล้าลยิวกับหะล้าลมุสลิม

หะล้าลยิวกับหะล้าลมุสลิม

คัชรูต (ในภาษาฮิบรู) เป็นระบบของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอาหารของชาวยิว โคเชอร์ (kosher, หรือในภาษาฮิบรูเรียกว่า “คะชูร”) หมายถึง “เหมาะสม หรือดีสำหรับใช้” ตามกฎหมายของยิว -- ความหมายคล้ายๆ หะล้าล ของเรา ตัวอย่างของอาหารโคเชอร์ได้แก่ : เนื้อส่วนหน้า...

มาตรฐานอาหารฮาลาล

มาตรฐานอาหารฮาลาล

เป็นระบบเชิงบูรณาการ (Integrated Standard System) โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด ตลอด "สายโซ่การผลิต" จะต้อง "ฮาลาล" คือถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่ง "ฮารอม" คือสิ่งที่ต้องห้ามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ...

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย