รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา

มุสลิม หมายถึง ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามถือว่าเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลกประกอบไปด้วยคนเชื้อชาติต่างๆ  มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านคน อาศัยอยู่หนาแน่นในกว่า   50 ประเทศ ในเมื่อประเทศไทยมีนโยบายที่จะเป็นครัวของโลก อาหารฮาลาลหรืออาหารสำหรับมุสลิมจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากประเทศไทยมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานอาหารฮาลาล   ที่กำหนดไว้ตามหลักการอิสลาม สอดคล้องกับมาตรฐานของ Codex ทั้งปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคมุสลิม ประเทศไทยจึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับการผลิตอาหารฮาลาลในประเทศไทยเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกที่มีคุณภาพ

การก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรก

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มต้นโดย ดร.วินัย ดะห์ลัน ในเดือนมกราคม พ.ศ.2538 ในรูปห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิม ขยายตัวเติบโตขึ้นเป็นลำดับ

ทรัพยากร

 • อาคารสถานที่
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ตั้งอยู่ในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพื้นที่รวม 2,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีสำนักงานปัตตานีและสำนักงานเชียงใหม่
 • บุคลากร
  บุคลากร 56 คนเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับคุณภาพ 20 คน ร้อยละ 95 เป็นมุสลิม
 • เครื่องมือ
  ศูนย์มีห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO/IEC 17025-2005 ติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ทันสมัยมากมาย ได้แก่ LC/MS-Triple quadrupole, LC/MS-ESI, GC/MS/MS, ICP, FTIR-HTS-XT, realtime-PCR, zonal-UC, HPLC-UV, GC-FID  ฯลฯ

ภารกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มีดังต่อไปนี้:  

 • จัดตั้งห้องปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
 • บริการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม (หะรอมและนะยิส) ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
 • พัฒนาเทคนิคใหม่ๆตลอดจนชุดตรวจเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ผลิคภัณฑ์อาหารฮาลาล
 • จัดทำบัญชีรายชื่อวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภค
 • จัดทำเว็บไซด์เพื่อให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการผลิตอาหารฮาลาลและแก่ผู้บริโภค
 • ให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์แก่สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลและองค์กรศาสนาอิสลามที่ดำเนินงานด้านการรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์
 • ให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมอาหารและภัตตาคารที่ต้องการผลิตอาหารฮาลาลโดยใช้ระบบ Halal-GMP/HACCP
 • จัดการอบรมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป

 

 หมายเหตุ : การอบรมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป รวมถึงการอบรมและวางระบบ Halal-GMP/HACCP        แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนั้น เป็นบริการฟรี ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลมีไว้บริการแก่ประชาชน

ความเป็นมา อาหารฮาลาลในประเทศไทย

มุสลิม หมายถึง ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามถือว่าเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลกประกอบไปด้วยคนเชื้อชาติต่างๆ มากมาย มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านคน อาศัยอยู่หนาแน่นในกว่า 50 ประเทศ ในเมื่อประเทศไทยมีนโยบายที่จะเป็นครัวของโลก อาหารฮาลาลหรืออาหารสำหรับมุสลิมจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากประเทศไทยมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานอาหารฮาลาลที่กำหนดไว้ตามหลักการอิสลาม สอดคล้องกับมาตรฐานของ Codex ทั้งปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคมุสลิม ประเทศไทยจึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับการผลิตอาหารฮาลาลในประเทศไทยเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกที่มีคุณภาพ

การก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรก

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มต้นโดย ดร.วินัย ดะห์ลัน ในเดือนมกราคม พ.ศ.2538 ในรูปห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิม ขยายตัวเติบโตขึ้นเป็นลำดับ ได้รับการประกาศเกียรติคุณว่า เป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก

ศูนย์ฯ พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาล อย่าง ต่อเนื่อง ขยายเครือข่ายครอบคลุมงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลหลายสาขา กระทั่งได้รับรางวัลระดับนานาชาติหลายชิ้น มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยด้านกายภาพและจิตวิญญาณของผู้บริโภคมุสลิมทั้งในประเทศ และทั่วโลกตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ”

ภารกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มีดังต่อไปนี้

 • จัดตั้งห้องปฏิบัติการที่ประกอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและ  ได้มาตรฐาน
 • บริการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน              สิ่งต้องห้าม(หะรอมและนะยิส) ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
 • พัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ตลอดจนชุดตรวจเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
 • จัดทำบัญชีรายชื่อวัตถุดิบสารเคมีผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภค
 • จัดทำเว็บไซด์เพื่อให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการผลิตอาหารฮาลาลและแก่ผู้บริโภค
 • ให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์แก่สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลและองค์กรศาสนาอิสลามที่ดำเนินงานด้านการรับรองฮาลาล  แก่ผลิตภัณฑ์
 • ให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมอาหารและภัตตาคารที่ต้องการผลิตอาหารฮาลาลโดยใช้ระบบ Halal-GMP/HACCP
 • จัดการอบรมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่      ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประชาชนทั่ว

หมายเหตุ : การอบรมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป รวมถึงการอบรมและวางระบบ Halal-GMP/HACCP แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นั้น เป็นบริการฟรีที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลมีไว้บริการแก่ประชาชน

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2538 ดร.วินัย ดะห์ลัน เริ่มงานพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการปกป้องผู้บริโภคมุสลิมในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2540 ใช้เทคนิค GC-FID ตรวจพบการปนเปื้อนสุกรในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกฮาลาล

พ.ศ. 2541 จัดตั้งเป็นศูนย์อบรมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของอาเซียนภายใต้การรับรองของคณะทำงานเฉพาะกิจแนวทางฮาลาลอาเซียน

พ.ศ. 2543 เข้าร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์ขอการรับรองฮาลาล

พ.ศ. 2547 พัฒนาขึ้นเป็นห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลเต็มรูปแบบในพื้นที่ 400 ตารางเมตรของอาคารจุฬาพัฒน์ 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2553 ย้ายห้องปฏิบัติการไปที่อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น11 พื้นที่ 800 ตารางเมตร

พ.ศ. 2554 พัฒนาการตรวจสอบความเครียดในสัตว์ ได้รับรางวัลในงานวิจัยฮาลาลโลกประเทศมาเลเซีย

ทรัพยากร

อาคารสถานที่
ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025-2005 ตั้งอยู่ในพื้นที่ 800 ตารางเมตร อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 12 มีห้องปฏิบัติการด้านเคมีวิเคราะห์ และโภชนพันธุศาสตร์ที่ ทันสมัย

บุคลากร
นักวิทยาศาสตร์มุสลิม 20 คน

เครื่องมือ
ติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ทันสมัยมากมายกว่าร้อยชิ้น ได้แก่ LC/MS-Triple quadrupole, LC/MS-ESI, GC/MS/MS, ICP, FTIR-HTS-XT, real time-PCR, zonal-UC, HPLC-UV, GC-FID ฯลฯ

ศูนย์ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารซึ่งมีการเรียนการสอนทางด้านมาตรฐานอาหารฮาลาล การผลิตและการตรวจสอบ