รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา

มุสลิม หมายถึง ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามถือว่าเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลกประกอบไปด้วยคนเชื้อชาติต่างๆ  มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านคน อาศัยอยู่หนาแน่นในกว่า   50 ประเทศ ในเมื่อประเทศไทยมีนโยบายที่จะเป็นครัวของโลก อาหารฮาลาลหรืออาหารสำหรับมุสลิมจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากประเทศไทยมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานอาหารฮาลาล   ที่กำหนดไว้ตามหลักการอิสลาม สอดคล้องกับมาตรฐานของ Codex ทั้งปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคมุสลิม ประเทศไทยจึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับการผลิตอาหารฮาลาลในประเทศไทยเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกที่มีคุณภาพ

การก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรก

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มต้นโดย ดร.วินัย ดะห์ลัน ในเดือนมกราคม พ.ศ.2538 ในรูปห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิม ขยายตัวเติบโตขึ้นเป็นลำดับ

ทรัพยากร

 • อาคารสถานที่
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ตั้งอยู่ในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพื้นที่รวม 2,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีสำนักงานปัตตานีและสำนักงานเชียงใหม่
 • บุคลากร
  บุคลากร 56 คนเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับคุณภาพ 20 คน ร้อยละ 95 เป็นมุสลิม
 • เครื่องมือ
  ศูนย์มีห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO/IEC 17025-2005 ติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ทันสมัยมากมาย ได้แก่ LC/MS-Triple quadrupole, LC/MS-ESI, GC/MS/MS, ICP, FTIR-HTS-XT, realtime-PCR, zonal-UC, HPLC-UV, GC-FID  ฯลฯ

ภารกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มีดังต่อไปนี้:  

 • จัดตั้งห้องปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
 • บริการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม (หะรอมและนะยิส) ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
 • พัฒนาเทคนิคใหม่ๆตลอดจนชุดตรวจเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ผลิคภัณฑ์อาหารฮาลาล
 • จัดทำบัญชีรายชื่อวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภค
 • จัดทำเว็บไซด์เพื่อให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการผลิตอาหารฮาลาลและแก่ผู้บริโภค
 • ให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์แก่สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลและองค์กรศาสนาอิสลามที่ดำเนินงานด้านการรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์
 • ให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมอาหารและภัตตาคารที่ต้องการผลิตอาหารฮาลาลโดยใช้ระบบ Halal-GMP/HACCP
 • จัดการอบรมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป

 

 หมายเหตุ : การอบรมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป รวมถึงการอบรมและวางระบบ Halal-GMP/HACCP        แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนั้น เป็นบริการฟรี ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลมีไว้บริการแก่ประชาชน

มุสลิม หมายถึง ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามถือว่าเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลกประกอบไปด้วยคนเชื้อชาติต่างๆ มากมาย มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านคน อาศัยอยู่หนาแน่นในกว่า 50 ประเทศ ในเมื่อประเทศไทยมีนโยบายที่จะเป็นครัวของโลก อาหารฮาลาลหรืออาหารสำหรับมุสลิมจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากประเทศไทยมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานอาหารฮาลาลที่กำหนดไว้ตามหลักการอิสลาม สอดคล้องกับมาตรฐานของ Codex ทั้งปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคมุสลิม ประเทศไทยจึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับการผลิตอาหารฮาลาลในประเทศไทยเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกที่มีคุณภาพ

 

 

การก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรก

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มต้นโดย          ดร.วินัย ดะห์ลัน ในเดือนมกราคม พ.ศ.2538 ในรูปห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิม  ขยายตัวเติบโตขึ้นเป็นลำดับ ได้รับการประกาศเกียรติคุณว่า     เป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก

ศูนย์ฯ พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาล      อย่าง ต่อเนื่อง ขยายเครือข่ายครอบคลุมงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลหลายสาขา กระทั่งได้รับรางวัลระดับนานาชาติหลายชิ้น มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยด้านกายภาพและจิตวิญญาณของผู้บริโภคมุสลิมทั้งในประเทศ     และทั่วโลกตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ”

  ภารกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มีดังต่อไปนี้

  • จัดตั้งห้องปฏิบัติการที่ประกอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและ  ได้มาตรฐาน
  • บริการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน              สิ่งต้องห้าม(หะรอมและนะยิส) ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
  • พัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ตลอดจนชุดตรวจเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
  • จัดทำบัญชีรายชื่อวัตถุดิบสารเคมีผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภค
  • จัดทำเว็บไซด์เพื่อให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการผลิตอาหารฮาลาลและแก่ผู้บริโภค
  • ให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์แก่สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลและองค์กรศาสนาอิสลามที่ดำเนินงานด้านการรับรองฮาลาล  แก่ผลิตภัณฑ์
  • ให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมอาหารและภัตตาคารที่ต้องการผลิตอาหารฮาลาลโดยใช้ระบบ Halal-GMP/HACCP
  • จัดการอบรมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่      ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประชาชนทั่ว

  หมายเหตุ : การอบรมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป รวมถึงการอบรมและวางระบบ Halal-GMP/HACCP แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นั้น เป็นบริการฟรีที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลมีไว้บริการแก่ประชาชน