ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ มีการจัดโครงการเชิญคณะสื่อมวลชนจากภูมิภาคตะวันออกกลาง มาเยือนประเทศไทยในฐานะแขก ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตามโครงการยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน 2549 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะสื่อมวลชนตะวันออกกลางได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การลงทุน สังคมและวัฒนธรรมให้สื่อมวลชนจากตะวันออกกลาง ได้ทราบในแง่มุมที่หลากหลายยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประเทศไทย และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย

โดยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกของโลก ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทย ในการนี้กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ขอความอนุเคราะห์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้คณะสื่อมวลชนดังกล่าว รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  รวมทั้งบันทึกภาพภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ตลอดจนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะดังกล่าว