ผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมพล  รัตนาภิบาล

คุณสมพล รัตนาภิบาล

ที่ปรึกษาผอ.ด้านบริการการศึกษาและอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.วนิดา  นพพรพันธุ์

ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณมนัส  สืบสันติกุล

คุณมนัส สืบสันติกุล

ที่ปรึกษาผอ. ด้านบริหารงานบุคคล
อ.ดร.สถาพร  งามอุโฆษ

อ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ

ที่ปรึกษาผอ.ด้านห้องปฏิบัติการ
อ.ดร.ภราดร   สุรีย์พงษ์

อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
ผศ.นิฟาริด  ระเด่นอาหมัด

ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี
นางสาวสุลิดา  หวังจิ

นางสาวสุลิดา หวังจิ

ที่ปรึกษาผอ.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านงานคลังและพัสดุ
อ.ดร.สุกฤต  ศิริขวัญพงศ์

อ.ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์

ที่ปรึกษาผอ.ด้านห้องปฏิบัติการ
นางสาวมนฤดี  เข็มทำ

นางสาวมนฤดี เข็มทำ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

คณะทำงาน

ฝ่ายบริหาร กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ

นางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ

นางสาววรัญญา ริดมัด

จนท.สนง.บริหารงานทั่วไป (เลขาฯผอ.)

นายนรฤทธิ์ ฮูเซ็น

จนท.บริการการศึกษา (คอมฯ)

นางสาวจัสมิน มณี

จนท.สนง.บริหารงานทั่วไป

นางสาวชีรีน นิภารัตน์

จนท.สนง.บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณและพิธีการ)

นางสาวพรพิมล พันแอ

จนท.สนง. (ธุรการ)

นางสาวอารดา ปาลาเลย์

จนท.ประสานงานองค์กรศาสนา

นางสาวธัญพิชญ์ฌา หวังนุช

จนท.สนง.บริหารงานทั่วไป (เลขาฯผอ.)

นางสาวอชิรญาณ์ ยะรังวงษ์

จนท.สนง. (บุคคล)

นางสาวอินทิรา สุขสุโฉม

จนท.สนง. (บริหารงานทั่วไป)

ฝ่ายบริหาร กลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ

นางสาวรดา นิมา

จนท.สนง. (การเงิน)

นางสาวนูรอยดา ปือซา

จนท.สนง. (การเงิน)

นางสาวอรุณี เพ็ชร์วัฒนา

จนท.สนง. (พัสดุ)

นางสาวนูรซาเฟีย มะแส

จนท.สนง. (บัญชี)

นางสาวมาดีฮะห์ สะอิ

จนท.สนง. (การเงิน)

นางสาวมารีนา หมื่นทอง

จนท.สนง. (พัสดุ)

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย กลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.พรพิมล มะหะหมัด

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

นางสาวพัชญา เพชรเจริญ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นายอาณกร เรืองปราชญ์

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวซูไวบ๊ะ สุหลง

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวฟิรดาว สุรัตนมาลย์

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวซูไนนี มาหะมะ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานวิจัยและนวัตกรรม)

นางสาวนารีญา วาเล๊าะ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานวิจัยและนวัตกรรม)

ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิลา มูเนาวาเราะห์

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวสาวียะห์ กาโฮง

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นายสาริน เชาวสุธีรนนท์

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวเนตรนภา อ้นเต่า

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานวิจัยและนวัตกรรม)

นางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นายฮาซัม เจะบากอ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวสุกัญญา โสอุดร

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวต่วนยัสมิน แซแร

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นายอรรถกานต์ ใจเฉื่อย

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวกุณฑิรา สาแล

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานวิจัยและนวัตกรรม)

นางสาวบัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานวิจัยและนวัตกรรม)

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก

นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก

นายอาณัติ มะติมุ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นายอิรฟัน แวหะมะ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นายนันทชัย แดงวิจิตร์

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นางสาวซูไหวน๊ะ สะอิ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นางสาวอานีซะห์ ลาเตะ

จนท.สนง. (ประชาสัมพันธ์)

นิสิตโครงการ

นางสาวนัจวา สันติวรกุล

นิสิตปริญญาเอก/ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวนูรีซัน มะหะหมัด

นิสิตปริญญาเอก/ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวเกษิณี เกตุเลขา

นิสิตปริญญาเอก/ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวมาริสา มารแพ้

นิสิตปริญญาเอก/ผู้ช่วยวิจัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานปัตตานี

นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์

นายฟัครูดดิน ตาเปาะโต๊ะ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นางสาวอัญมณี นัคราเคล

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นาวสาวนูรียะห์ หะยีสุหลง

จนท.สนง. (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวอัสลินดา ระเด่นอาหมัด

จนท.สนง.(พัสดุ)

นายมะดาโอะ มามะ

พนักงานขับรถ

นางสาวอาซีเยาะ ลาเตะ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นายฮาบิลลาห์ จะปะกียา

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นายซารีฟ เลาะหามะ

จนท.สนง. (บริหารงานทั่วไป)

นางนูรูลฮูดา อุมาร์

จนท.สนง. (ประชาสัมพันธ์)

นางสาวซูฮัยรา มะเซ็ง

จนท.สนง. (พัสดุ)

นางสาวสุใบด๊ะ ดอเลาะ

แม่บ้าน

นางสาวซุนนูรอัยน์ ซีเดะ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นายอมีน มะหมัด

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นางสาวอัสรา เปาะโวะ

จนท.สนง. (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวนัซวา ปาทาน

จนท.สนง. (บัญชี)

นางสาวนูรุมา จูและ

จนท.สนง.(บริหารงานทั่วไป)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานเชียงใหม่

นายเรวัตร วงศ์เดอรี

หัวหน้าศูนย์ สำนักงานเชียงใหม่

นางสาวสุลัยญา เปี่ยมชัยวัฒน์

จนท.บริการวิทยาศาสตร์

นางสาวลักษวรรณ ฉัตรวิจิตรโชค

แม่บ้าน

นางสาวมาลาริน ศรีมูลคำ

จนท.สนง. (พัสดุ)

นางสาวซารีน่า เสียงหวาน

จนท.สำนักงาน (การเงิน)

นางสาวชิตาพร ประทาน

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นางสาวอาทิตยา คำพิชัย

จนท.สนง. (ประชาสัมพันธ์)

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร

ผอ.สถาบันมาตรฐานฯ

นางสาวลัดดาวัลย์ พิณทอง

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นายนัฐดนัย ยูฮันเงาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายปรัชญา ฉิมวิเศษ

รอง ผอ.สถาบันมาตรฐานฯ

นายบากียา บินดอเลาะ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวตรึงตรา ซารีมี

เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน