tens placement for erectile dysfunction tanner stage longest growth of penis male sexual enhancement pills gnc way to boost your sex drive so you want to fuck your wife more men eleavers male enhancement pills black panther sex pill help for impotency cialis going generic does losing weight really increase penis size horse penis size do penis pump help increase size sex drive lrope climb worlds strongest penis why is my boyfriends sex drive low new male enhancement called red does taking human growth hormone make your penis smaller effective male enhancement supplements at walmart does hair stop growing after a certain age tst 11 male enhancement review online pain pills v shot male enhancement review powerful male enhancement pills blue green algae penis enlargement natural products for ed pumpkin seed penis growth niterider male enhancement reviews does masturbation as a teen stop penis growth figs increase penis size ms tasty sex drive how increase sex drive does masterbating increase testosterone diabetes and impotence erectile dysfunction will dhea increase testosterone vigrx plus vs zytenz safe penis erection pills

กินอย่างไรไม่ให้ง่วง หลังมื้อกลางวัน | ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            งานโหดสำหรับการบรรยายที่ผมเจอบ่อยๆ คือได้รับเชิญ ให้บรรยายในชั่วโมงหลังมื้ออาหารเที่ยง เพราะสิ่งที่มักเกิดขึ้นกับ บรรดาผู้ฟังบรรยายคืออาการ “หนังท้องตึง หนังตาหย่อน” ง่วงกันไปทั้ง ห้อง คำถามคือเหตุใดคนเราจึงง่วงกลางวันกันบ่อยนัก มีอาหารชนิด ไหนบ้างที่ช่วยป้องกันอาการง่วงที่ว่านี้ได้ เรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์มัก เข้าใจผิดว่าความง่วงเป็นผลมาจากฮอร์โมนเซโรโทนิน (Serotonin) ที่เพิ่มสูงขึ้นในเลือดเมื่อกินอาหารที่มีแป้งมาก ความเข้าใจที่ถูก คือเซโรโทนินแม้ทาให้สงบลงก็จริงแต่ไม่ได้ส่งผลถึงขนาดทาให้ง่วง อย่างที่เคยเข้าใจกันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ชื่อ ดร.เดนิส เบอร์ดากอฟ (Denis Burdakov) ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงใน วารสาร Neuron ในเดือนพฤศจิกายน 2011 อธิบายว่าโอเร็กซิน (orexin) ซึ่งเป็นเซลล์ประสาทกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสมองส่วนไฮโปธาลามัส ส่งสัญญานผ่านสารสื่อประสาทสองตัวที่ชื่อว่า “โอเร็กซิน/ ไฮโปเครติน”(orexin/hypocretin) ปลุกให้ร่างกายตื่นตัวกระทั่งเกิด การเผาผลาญพลังงานขึ้นมาได้ สิ่งที่ ดร.เบอร์ดากอฟและทีมงาน พบก็คือโปรตีนกระตุ้นการสร้างสารสองตัวนี้มากกว่าสารอาหาร ตัวอื่น อาหารกลางวันที่มีโปรตีนสูงจึงช่วยให้ตื่นตัวได้ดีกว่า ในการ ทดลองมีการใช้หนูซึ่งผ่านการตัดต่อยีนบางตัวส่งผลให้สารโอเร็กซิน/ ไฮโปเครตินเกิดการเรืองแสงขึ้นมาได้ในเลือด จากนั้นจึงทาการศึกษา ซึ่งพบว่าอาหารโปรตีนช่วยทาให้สารโอเร็กซิน/ไฮโปเครตินในสมอง เพิ่มขึ้นได้จริง ผลที่ตามมาคือร่างกายเกิดการตื่นตัวไม่ง่วงเหงา ทีมวิจัย พบว่าแป้งและน้าตาลทาหน้าที่ยับยั้งการสร้างโอเร็กซิน/ไฮโปเครติน จากเซลล์โอเร็กซินในสมอง คนที่กินแป้งมากการสร้างโอเร็กซิน/ไฮโป เครตินจึงลดลง ขณะเดียวกันสารเซโรโทนินในสมองยังเพิ่มขึ้น ผลที่ ตามมาคือคนท่ีกินแป้งมากจะเกิดอารมณ์สงบไม่กระฉับกระเฉง ขณะ เดียวกันก็เกิดอาการง่วงซึ่งเป็นผลมาจากสารโอเร็กซิน/ไฮโปเครติน ที่ลดลง ไม่ได้เป็นผลจากเซโรโทนินอย่างที่เคยเข้าใจกัน
         อาหารกลางวันมักมีแป้งสูง ทั้งในการประชุมมักนิยมใช้ขนมประเภท แป้งเป็นอาหารว่าง แม้จะมีชากาแฟเสริมให้ด้วยแต่บ่อยครั้งกลับไม่ช่วยสัก เท่าไหร่ นักวิจัยจึงแนะนำให้จัดอาหารกลางวันที่มีโปรตีนสูง ประเภทไข่หรือนม ซึ่งย่อยง่าย แทนที่จะเน้นไปที่แป้ง อาหารว่างยังแนะนำให้เป็นขนมปังกับไข่โดย ไม่แนะนาให้เป็นขนมปังกับแยม หรือประเภทเค้กที่เป็นแป้งล้วน การเสริมโปรตีน ช่วงอาหารกลางวันรวมทั้งการเสิร์ฟกาแฟร่วมกับอาหารว่างที่มีโปรตีนจากไข่ที่ ย่อยและดูดซึมง่ายจะช่วยให้กระฉับกระเฉงได้มากกว่า โดยสรุปคือหากไม่อยาก ง่วงเหงาหาวนอนหลังอาหารมื้อกลางวันเพียงแค่ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารและ อาหารว่างให้เป็นโปรตีนจะช่วยให้ผู้ฟังบรรยายหายง่วงได้ ปัญหามีเพียงว่าเรา จะบังคับให้ผู้จัดงานเสริมโปรตีนให้ผู้ฟังมากขึ้นได้อย่างไร เรื่องอย่างนี้แหละท่ี เรียกว่าโหดของแท้