สวทช. เข้าพบผอ.ศวฮ.เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องความร่วมมือกับ Malaysian Industry- Government Group for High Technology (MIGHT)

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อขอคำแนะนำ ในการดำเนินโครงการฮาลาลที่จะสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศมาเลเซีย หรือ Malaysian Industry- Government Group for High Technology  (MIGHT) รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฮาลาล อีกทั้งคณะเจ้าหน้าที่ สวทช. ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งมีอาจารย์สุลิดา หวังจิ ดร.พรพิมล มะหมัด นางสาวนูรีซัน มะหะหมัด และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ผอ.ศวฮ. ต้อนรับคณะจาก Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) เยี่ยมชมศวฮ.

 

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คุณมนัส สืบสันติกุล คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษา ผอ. และนักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะจาก Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Dr. Budi Santosa, M.Kes. med, คณบดีคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Dean, Faculty of Nursing and Health Science) และ Muhammad Yusuf, Ph.D ผู้อำนวยการสำนักงานวิรัชกิจ (Director, International Relation Pffice) ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย

 

3. The HSC-CU Director welcoming the CEO of the Malaysia-Thailand Friendship

ในวันพฤหัสบดี ที่11 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเกียรติต้อนรับ Dato’ Latt Shariman Abdullah,
the President of the Malaysia-Thailand Friendship Association (MTFA), the President of the Electronic Sports Association of Malaysia (eSM) และ a Council Member of the National ICT Association of Malaysia (PIKOM) จากประเทศมาเลเซีย โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมคณะผู้บริหาร พูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรองฮาลาลของประเทศไทย และพันธกิจต่างๆของศูนย์ฯ อีกทั้งได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาลและเรื่องการนำเทคโนโลยีโฮโลเเกรมมาใช้ในตลาดสินค้าที่รับรองฮาลาล เพื่อป้องกันปัญหาการปลอมแปลงเครื่องหมายฮาลาลที่มีอยู่

 

HSC-CU welcoming students from Yala Rajabhat University

On Monday 22 April, 2019 between 10.00 and 13.00, Dr. Acharee Suksuwan – the HSC-CU’s Head of Science and Technology Services Unit welcomed the students from Yala Rajabhat University, majoring in Science, Technology, Agriculture, and Chemistry.  The university organized a project on the teaching and learning development in Science and Chemistry for third year students…

The Provincial Islamic Council of Chiang Mai and the HSC-CU at the Chiang Mai Office audit two business enterprises in Chiang Mai

  On April 18, 2019, the Office of the Provincial Islamic Council of Chiang Mai and Miss Sulaiya Piamchaiwat, a scientist at the HSC-CU at the Chiang Mai Office visited two business enterprises in Chiang Mai to audit their products: Green Diamond Co., Ltd. requesting a Halal certificate on the Spirulina and Khun Prasert Industries…