ทีม HAL-Q ตรวจประเมินโรงงานน้ำมันพืชปทุม

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าทำการตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ บริษัทน้ำมันพืชปทุม จำกัด นำโดยอาจารย์ศิริ ก้านทอง คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี  นางสาวพัชญา เพชรเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน นายอาณัติ มะติมุ ผู้ตวรจประเมิน และนางสาวลัดดาวัลย์ พิณทอง เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก โดยบริษัทมีขอบข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอรับรองได้แก่ น้ำมันปาล์มโอเลอิน (Refined Palm Olein), น้ำมันมะพร้าว, มาการีน และเนย

SMEs HERO จัดอบรม ณ มัสยิดดารุ้ลอะมาน (เพชรบุรีซอย 7)

ในวันพุธที่ 1 พ.ค. 62 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ดำเนินการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาล (SMEs HERO in Town) ณ มัสยิดดารุ้ลอะมาน (เพชรบุรีซอย 7) ได้รับเกียรติจากอีหม่ามมานิต ทองแสง จัดโครงการเพื่อปูพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการร้านค้าธุรกิจในชุมชน ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องต่างๆ ได้แก่ เรื่อง “หลักสุขภิบาลร้านค้าที่ควรรู้” โดย นายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เรื่อง “วัตถุดิบหะรอมที่ต้องระมัดระวังในท้องตลาด” โดย ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และเรื่อง “การจัดการร้านค้า การเงินและบัญชี” โดย นางสาวรดา นิมา เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้ประกอบการร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการและสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนทั้งหมด 40 คน หลังจากการอบรมดังกล่าวทีมบริการหน่วยงานภายนอกจะลงพื้นที่ ตรวจและให้คำปรึกษาร้านค้าต่อไป

ผอ. ศวฮ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคำวินิจฉัย(ฟัตวา)

วันที่ 30 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและเรียนรู้คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล ทั้งเรื่องของอาหารและไม่ใช่อาหารฮาลาลของนักวิชาการศาสนาฯ ในภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันฯ เปิดโครงการฯ และพูดถึงความสำคัญของคำวินิจฉัย (ฟัตวา) ต่อมาในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศวฮ. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคำวินิจฉัยจุฬาราชมนตรีด้านฮาลาลเกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นนักวิชาการศาสนา (อิหม่าม) 27 ท่าน และ สื่อมุสลิม 7 สำนัก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไรฮาน โรงแรมอัลมีรอซ รามคำแหง

“สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนา สำนักจุฬาราชมนตรี” เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับ “สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนา สำนักจุฬาราชมนตรี” นำโดยอาจารย์คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผอ.สำนักจุฬาราชมนตรี/สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม และ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข คณะกรรมการวิชาการสถาบันฯ และสมาชิกอีก 80 ท่าน โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ หลักสูตรที่ 1” และ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมะห์ยุคใหม่ หลักสูตร 2” โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2562 โดยมีอาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ.ศูนย์ฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับในครั้งนี้ เล่าถึงการรับรองฮาลาลของประเทศไทย ความร่วมมือในการรับรองฮาลาล และพันธกิจต่างๆของศูนย์ฯ อีกทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์ฯ และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11-13 ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

 

เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ม.ราชภัฏยะลา

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเกษตร สาขาวิชาเคมี ที่ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนดูงานด้านวิทยาศาสตร์เคมี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป

บริษัท Campden BRI จากอังกฤษ พบ ผอ. ศวฮ.

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูน์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr. Nick Byrd BSc หัวหน้าภาคชีววิทยาและเคมีวิทยา ของบริษัท Campden BRI ที่เมือง Gloucestershire ประเทศอังกฤษ บริษัทให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านห้องปฏิบัติการทางอาหารและเครื่องดื่ม เข้าพบอาจารย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับงานนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล และห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสนใจส่งนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทเข้ามาศึกษาดูงานในห้องปฏิบัติการและนำเอาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เป็นต้นแบบในการจัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของบริษัทต่อไป

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก the Malaysia-Thailand Friendship

ในวันพฤหัสบดี ที่11 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเกียรติต้อนรับ Dato’ Latt Shariman Abdullah,
the President of the Malaysia-Thailand Friendship Association (MTFA), the President of the Electronic Sports Association of Malaysia (eSM) และ a Council Member of the National ICT Association of Malaysia (PIKOM) จากประเทศมาเลเซีย โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมคณะผู้บริหาร พูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรองฮาลาลของประเทศไทย และพันธกิจต่างๆของศูนย์ฯ อีกทั้งได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาลและเรื่องการนำเทคโนโลยีโฮโลเเกรมมาใช้ในตลาดสินค้าที่รับรองฮาลาล เพื่อป้องกันปัญหาการปลอมแปลงเครื่องหมายฮาลาลที่มีอยู่