เปิดบ้านต้อนรับนิสิตจากศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ ศึกษาดูงานของ ศวฮ.

 

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะนิสิตจากศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช (Economic Society on plant bio-resources base) โดยมีนางสาวซูไนนี มาหะมะ เป็นผู้บรรยาย และ นางสาวอังสนา อายุเคน ผู้ให้ความรู้เพิ่มเติม ในการนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ สถานภาพ ความต้องการ สถิติ การตลาดของอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมถึงความสำคัญด้านการวิเคราะห์และการรับรองผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ เพื่อการส่งออก

 

สวทช. เข้าพบผอ.ศวฮ.เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องความร่วมมือกับ Malaysian Industry- Government Group for High Technology (MIGHT)

 

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีพร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินโครงการฮาลาลที่จะสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศมาเลเซีย หรือ Malaysian Industry- Government Group for High Technology  (MIGHT) รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฮาลาล อีกทั้งคณะเจ้าหน้าที่สวทช. ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งมีอาจารย์สุลิดา หวังจิ ดร.พรพิมล มะหมัด นางสาวนูรีซัน มะหะหมัด และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

5 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) จับมือ สร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs ก้าวไกลสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน

5 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
จับมือ สร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs ก้าวไกลสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2662 สมาคม Shaanxi Silk Road Makers Association มณฑลซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การตลาดออนไลน์ และยังสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทยยิ่งขึ้น ณ ห้องบัวหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่  จัดอบมรม “สอนทำขนมครองแครงสูตรโบราณ” สร้างอาชีพสู่ชุมชนมุสลิม

เริ่มแล้วกับกิจกรรม SMEs HERO การสร้างอาชีพ ในหัวข้อ “ขนมครองแคร่งสูตรโบราณ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากลในพื้นที่ภาคเหนือประจำปี 2562(Northern Halal SMEs 2019) ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนมีรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนมุสลิม ในครั้งนี้ได้เข้าไปสอนทำขนมให้กับชุมชนมุสลิมตักวา ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดร์ บินประทาน : ฝ่ายวิชาการ และฝึกอบรม หจก.ริสกี คอนชัลติ่งแอนด์เทรนนิ่ง รับหน้าที่เป็นวิทยากรในวันนี้ ณ อาคารดารุต มัสยิดตักวา

สมาคม Shaanxi silk road makers association มณฑลซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา เชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำโดย อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทีม สมาคม Shaanxi silk road makers association มณฑลซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้พาคณะ เข้าละหมาดที่มัสยิดช้างคลาน และได้เดินทางร่วมงานพิธีเปิดงาน Lanna expo เดินเที่ยวชมภายในงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

#HSCCM #HSCNews

ศวฮ.เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์จาก UNIVERSITAS PADJADJARAN

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะอาจารย์จาก Universitas Padjadjaran, Fakutas Ekonomi Dan Bisnis ประกอบด้วย Dr.Rita Komaladewim Merita Bernik และ Deru R. Indika ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของฮาลาลในประเทศไทยรวมถึงการทำงานของศวฮ. เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวฮาลาลและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดจิ๋วของอินโดนีเซีย (MSMEs) โดยมีอาจารย์สุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล ร่วมด้วยนางสาวลัดดาวัลย์ พิณทอง