ศวฮ.จัดสัมมนานักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19-21 กรกฎาคม ณ โรงแรมอมารี

 

วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดสัมมนานักวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อผลิตนวัตกรด้วยการใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้และคลังข้อมูล (Big Data) โรงแรมอมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมด้วย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ รองผู้อำนวยการ, ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการ สนง.ปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่ศวฮ.

ในงานสัมมนา รศ.ดร.วินัย ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “การค้นคว้าทางดาราศาสตร์ สิ่งที่เราเรียนรู้จาก อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต” ได้พูดถึงทฤษฎีต่างๆทางฟิสิกส์ ซึ่งมีเชื่อมโยงกับดาราศาสตร์และอิสลาม  และโดยดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศวฮ. สนง.เชียงใหม่ “ปฏิบัติการวางแผนการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่นวัตกรรมด้วยการจัดการความรู้และการจัดการคลังข้อมูล (Big Data)

 

 

 

ทีมเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจสอบวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารฮาลาล ณ Amari Huahin Hotel

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม เวลา 17.00 -19.00 น.  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยนายฟัคครูดดิน ตาเปะโต๊ะ นายอมีน มะหมัด เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจสอบวัตถุดิบ และชำระล้างครัวผลิตอาหารและภาชนะด้วยสบู่ดิน ให้กับ ครัว Amari Huahin Hotel สำหรับผลิตอาหารฮาลาล ในกิจกรรมสัมมนานักวิทย์ฯ ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ได้แนะนำกระบวนชำระล้างด้วยสบู่ดินให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาและสุขาภิบาล การควบคุมวัตถุดิบที่จะใช้ในกระบวนการผลิตให้มีเครื่องหมายฮาลาล รวมถึงการรักษาสุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารก่อนการผลิตอาหารฮาลาล ด้วยการใช้สบู่ดินล้างมือก่อนเข้าสู่บริเวณผลิตอาหาร โดยมีเชฟพิชิต (หัวหน้าเชฟใหญ่) ครัวผลิตอาหาร Amari Huahin Hotel เข้าร่วมรับฟังและควบคุมกระบวนการ

 

Halal Mobile to the Community

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุ่งยางแดง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการฝึกอาชีพฮาลาลสู่ชุมชน ให้แก่ประชาชน 130 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ในการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็นสองช่วง โดยในช่วงเช้าจัดมีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ “การนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล-ตอยยิบ” โดย ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยาย“การบริโภคและประกอบกิจการฮาลาล” โดย นายอาหามะ แบฆอ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

บรรยาย“ออกแบบแพ็กเกจปลาส้มเพื่อรองรับตลาดโลก”
โดย นางสาวมาเรียม ดายี หุ้นส่วนผู้จัดการผลิตภัณฑ์ปลาส้ม-ไฮโซ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง“การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล” โดยนางสาวนูรุมา จูและ และนายซารีฟ เลาะหามะ  เจ้าหน้าที่ BIHAPS ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ช่วงบ่ายมีการสาธิตวิธีการทำปลาส้มอย่างไรให้อร่อยและสามารถทำเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ซึ่งรับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี)ให้คำปรึกษาผังโครงสร้างครัวโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นำโดยนายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้าส่วนงานบริการหน่วยงานภายนอก พร้อมนางสาวอาซีเยาะ ลาเต๊ะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และนางนูรูลฮูดา อุมาร์ เจ้าหน้าที่ สนง.ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มาเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาเรื่องโครงสร้างโรงครัวของโรงพยาบาล เพื่อออกแบบผังโครงสร้างของครัวฮาลาลตามระบบ HAL-Q ของทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีหมอ นักโภชนาการ และพยาบาลร่วมรับฟังและปรึกษาหารือร่วมกันจำนวน 11 คน ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

 

ศวฮ.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการศึกษาทบทวนและจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ประจำปี 62

 

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้น ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการศึกษา ทบทวนและจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562  รวมถึงรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี 2561

ได้แก่

มาตรฐานเครื่องสำอาง

มาตรฐานการท่องเที่ยวมาตรฐานอาหารฮาลาล

มาตรฐานห่วงโซ่อุปทานฮาลาล

มาตรฐานการจัดการด้านฮาลาล

มีนักวิชาการศาสนาและนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้นกว่า 60 ท่าน

 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ จัดอบรม “การขอฮาลาลสำหรับธุรกิจ SMEs” ผลักดันส่งเสริมธุรกิจสินค้าฮาลาลไทย

การจัดอบรม “การขอฮาลาลสำหรับธุรกิจ SMEs” ในวันนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับคำว่า ฮาลาลมากขึ้น เพราะเราได้รับเกียรติจาก รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณภัทรพงศ์ อิลาชาญ รับหน้าที่เป็นวิทยากร ซึ่งได้อธิบายถึง โอกาสและความสำคัญของเศรษฐกิจฮาลาล ซึ่งในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไม่ใช่จำกัดเฉพาะอาหารแต่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร โรงพยาบาล หรือโรงแรม ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญกับการขอรับรองฮาลาล และต้องรู้ความหมายของหลักการฮาลาลหะรอม ตามบทบัญญัติในอิสลาม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดที่ใช้ประกอบกับโรงงาน เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบุคลากรส่วนใหญ่ในโรงงานไม่ใช่มุสลิม การป้องกันการปนเปื้อน และการชำระล้างนะยิสจึงเป็นสิ่งจำเป็น

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ดำเนินจัดกิจกรรมการอบรมผ่านโครงการ Northern Halal SMEs เพื่อมุ่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลภาคเหนือ ในหัวข้อ “การขอฮาลาลสำหรับธุรกิจ SMEs” โดยคุณภัทรพงศ์ อิลาชาญ :รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องเวิร์คชอป อินโนเวทีฟ วิลเลจ เชียงใหม่

#HSCCM #Halal #SME

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมงาน “ให้”

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยจุฬาราชมนตรี สำนักจุฬาราชมนตรี และอาจารย์สมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริการการศึกษาและอุตสาหกรรม ได้รับเชิญมาเป็นเกียรติเพื่อร่วมพิธีเปิดงาน”ให้” ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน

โดยงานนี้ทางศวฮ.ยังร่วมเปิดบูธอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมภายในบูธมีทั้งทดลองทำลิปบาล์มที่ศวฮ.ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากประเทศมาเลเซีย ถ่ายรูปกับฉากจำลองห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของเรา ชิมไก่จากโครงการ SME Hero in Town ฟรี และยังมีการให้ข้อมูลการทำงานเกี่ยวกับศวฮ. ทั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ได้เยี่ยมชมบูธของศวฮ.อีกด้วย