ศวฮ.จัดประชุมเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

 

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ศวฮ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยของคณะทำงานสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ภายใต้แผนงาน IMT-GT โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมทั้งรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล ผู้แทนจากสภาพัฒน์ฯ ผู้แทนจากสภาธุรกิจ IMT-GT และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งวาระประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล WG-HAPAS ครั้งที่ 13 และ การประชุมกลุ่มปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านมาตรฐานฮาลาลระหว่างสมาชิกภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562

 

 

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ( Halal Scientist Competition 2019 )

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 น้องๆนักเรียนทั้งสามภูมิภาคได้แก่ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ ที่เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล จำนวน 29 ทีม มีครูที่ปรึกษาและนักเรียนจำนวน 120 คน ได้มาถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประกวดโครงงานสำหรับการแข่งขันในวันรุ่งขึ้น ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)

สำหรับกิจกรรมวันที่  3 สิงหาคม เริ่มด้วยรับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง “สร้างนวัตกรรมอย่างไรให้เปลี่ยนโลก”โดยวิทยากร ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา ตามด้วย การบรรยายหัวข้อเรื่อง “Digital transformation for halal scientists” โอกาสความท้าทายของยุคดิจิทัล สำหรับนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล”โดยวิทยากร อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่

 

สร้างองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ฮาลาล แก่สตรีมุสลิม 15 จังหวัดภาคใต้

​ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ“สร้างองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่สตรีมุสลิม” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในด้านศาสนบัญญัติอิสลามว่าด้วยฮาลาลและหะรอม มาตรฐานอาหารฮาลาล และกระบวนการรับรองฮาลาล เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความตระหนักในการจัดเตรียมวัตถุดิบ การเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารฮาลาลอย่างถูกต้องรวมถึงการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม

​ในการจัดงานในครั้งนี้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ “การใช้หลักฮาลาลสู่จริยธรรมของการดำเนินชีวิตสตรีมุสลิม 15 จังหวัดภาคใต้” และยังมีกิจกรรม Workshop “องค์กรสตรีมุสลิม 15 จังหวัดภาคใต้ กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักการฮาลาลแต่ละจังหวัด” ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมทำกิจกรรมและรับฟัง พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มสตรีมุสลิม 15 จังหวัดภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มสตรี ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปจำนวนมากกว่า 600 คน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

 

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับ Department of Science and Technology of the Philippines

 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ S. Montevirgen, Elsa M. Falco, Norli Aidasani and Bienvenido Flores จาก the Industrial Technology Development Institute, Food Processing Division, Department of Science and Technology of the Philippines โดยมีคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับและเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของศวฮ. และสนใจที่จะส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกและศึกษาดูงานกับทางศวฮ. รวมไปถึงการส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการและจัดแสดงสินค้าฮาลาล หรือ Thailand Halal Assembly อีกด้วย

ทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งมีนางสาวเฉลิมศรี ฉายัษฐิต และนางสาวกุณฑิรา สาแล เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ของศวฮ.