รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชื่อมสัมพันธ์ชายแดนใต้ครั้งที่1

วันที่ 16 พ.ค. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี)จัดงาน “รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชื่อมสัมพันธ์ชายแดนใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอนและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนาในเดือนรอมฎอน อีกทั้งยังสร้างแนวคิดงานขับเคลื่อนฮาลาลในมิติศาสนาและวิทยาศาสตร์ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งรอมฎอนปีนี้เป็นปีที่พิเศษ โดยทางศูนย์ฯได้มาจัดละศีลอดพร้อมกับอาจารย์และน้องๆมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าปัญญาเลิศ พร้อมทำกิจกรรมกับน้องๆ โดยมี ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ ผศ.(พิเศษ) ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษารองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ พูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับ“ ฮาลาลวิถีชีวิตแห่งอารยธรรมกับการถือศิลอดในเดือนรอมฎอน ” ก่อนละศีลอดและละหมาดมัฆริบร่วมกัน​ โดยมีนักเรียนและชาวบ้านใกล้เคียงจำนวน 200 คน ณ มูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าปัญญาเลิศ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ได้ต้อนรับแขกจากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันศูนย์บริการห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหาร และนางสาวยุวภา ใจบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมปรึกษาและพูดคุยเรื่องทิศทางการดำเนินงานด้านฮาลาลในอนาคตที่จะร่วมกันจัดตั้งทีมฮาลาลประเทศไทยให้มีความเข็มแข็งขึ้น โดยรวมบุคลากรคนรุ่นใหม่จากหลายภาคส่วนเข้าด้วยกัน

อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมการทำงานของห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ณ อาคารวิจัยจุฬาฯ ชั้น 11 และ ชั้น 13 รวมถึงกลุ่มบริการหน่วยงานภายนอก ณ โครงการสวนหลวงสแควร์ โดยมี ดร.พรพิมล มะหะหมัด นางสาวนัจวา สันติวรกุล ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นางสาวนูรีซัน มะหะหมัด และนายอิรฟัน แวหะมะ ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เปิดบ้านต้อนรับนิสิตจุฬาฯ

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ เปิดบ้านต้อนรับ นิสิตจุฬาลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาทรัพยากรธรรมชาติ เข้าเยี่ยมและศึกษาประวัติความเป็นมาตลอดจนการดำเนินงานของศูนย์ที่เป็นประโยชน์ต่อทางนิสิตเพื่อจัดทำรายงาน

โดย ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย เป็นผู้ให้ข้อมูลและอธิบายถึงการทำงานของศวฮ.รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับฮาลาลทั้งในแง่ของทฤษฎีและส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในห้องนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งมีนางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย

 

ดร.วินัย ผอ.ศวฮ. ขึ้นเสวนาในหัวข้อ “มือบนง่ายนิดเดียว” ณ งาน Fitri Fest 2019

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้รับเกียรติเรียนเชิญขึ้นเสวนา พูดคุย รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ ในหัวข้อ “มือบนง่ายนิดเดียว” ณ งาน Fitri Fest (ฟิตตรี้ เฟส) 2019 ที่เอเชียทีค เจริญกรุง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองตรุษอีดิลฟิตรีและรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี 2562 และสานสัมพันธ์ของพี่น้องในชุมชนเจริญกรุง

ดยผอ.ศวฮ.ได้ขึ้นเสวนาว่า ‘ถ้าจะให้ ให้สิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่ดีกว่า’ นั่นคือสิ่งที่ถือเป็นวัฒนธรรมของอิสลามเรา ถึงแม้จะต่างเชื้อชาติ คนละเชื้อสาย นับถือศาสนาใด ก็สามารถเป็นผู้ให้ได้รวมถึงไม่ว่าผู้รับนั้นจะเป็นมุสลิมด้วยหรือไม่ก็ตาม เพราะการซะกาตไม่จำกัดว่าจะต้องให้แค่เพียงมุสลิมเท่านั้น นี่ถือเป็นแนวทางของท่านรอซูลลุลลอฮ์ (ซ.ล.) เช่นกัน ซึ่งเรียกว่าเป็น ‘มือบน’ อย่างแท้จริง

อีกทั้งผอ.ศวฮ.ยังถ่ายทอดประสบการ์ชีวิตในฐานะชาวยะวาในประเทศไทยกับการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างทางเชื้อสายให้ผู้ร่วมงานได้รับฟัง และนอกเหนือจากนี้ พี่สาวของ อ.วินัย คุณรำไพ ดะห์ลัน ร่วมเสวนา ในครั้งนี้อีกด้วย