อบรมการพัฒนาครัวฮาลาล-ตอยยิบในโรงเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้อง จัดอบรมการพัฒนาครัวฮาลาล-ตอยยิบ แก่คณะผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อ.เจาะไอร้อง โดยมี ดร.บรรจง ไวทยเมธา  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ บรรยายเรื่อง”การมาตรฐานฮาลาลตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ”

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การผลิตและบริการอาหารฮาลาลในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานสุขาภิบาลและสอดคล้องตามมาตรฐานฮาลาล ซึ่งบริบทของพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงจำเป็นที่นักเรียนจะต้องได้รับอาหารฮาลาล สะอาด และปลอดภัยทั้งต่อร่างกายและจิตวิญญาณ โดยคณะครูและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมวันนี้ จำนวน 85 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ทบทวนความรู้ระบบ HAL-Q โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) และนายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้าส่วนงานบริการหน่วยงานภายนอก สำนักงานปัตตานี ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลด้วยระบบ HAL-Q โดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา นพ.อนันตชัย ไทยประทาน และนพ.สุกรี เส็มหมาด ให้การต้อนรับ ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้มีฝ่ายโภนาการ โรงพยาบาลศูนย์ยะลาจัดทำระบบการผลิตอาหารฮาลาลด้วยระบบ HAL-Q ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อบูรณาการความปลอดภัยทางด้านอาหารและข้อกำหนดการผลิตอาหารฮาลาลไว้ด้วยกัน เพื่อให้การผลิตอาหารในโรงพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลทั้งที่เป็นมุสลิมและมิใช่มุสลิมได้รับประทานอาหารที่ถูกคน ถูกโรค สะอาด ปลอดภัยและฮาลาลอีกด้วย

 

รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชื่อมสัมพันธ์ชายแดนใต้  ครั้งที่ 2

วันที่ 31 พ.ค. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) จัดงาน “รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชื่อมสัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอนและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนาในเดือนรอมฎอน อีกทั้งยังสร้างแนวคิดงานขับเคลื่อนฮาลาลในมิติศาสนาและวิทยาศาสตร์ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มัสยิดดารุสสลาม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สำนักงานปัตตานี) เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันตรุษอีดิลฟิตรี 1440

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการภายใต้กิจกรรม“รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชื่อมสัมพันธ์ชายแดนใต้” การจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ในครั้งนี้ทางศูนย์ได้เข้าเยี่ยมเยียนหน่วยงานคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความร่วมมือในการบูรณาการงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี สงขลา และ จังหวัดสตูลสตูล

 

รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชื่อมสัมพันธ์ชายแดนใต้ครั้งที่1

วันที่ 16 พ.ค. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี)จัดงาน “รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชื่อมสัมพันธ์ชายแดนใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอนและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนาในเดือนรอมฎอน อีกทั้งยังสร้างแนวคิดงานขับเคลื่อนฮาลาลในมิติศาสนาและวิทยาศาสตร์ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งรอมฎอนปีนี้เป็นปีที่พิเศษ โดยทางศูนย์ฯได้มาจัดละศีลอดพร้อมกับอาจารย์และน้องๆมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าปัญญาเลิศ พร้อมทำกิจกรรมกับน้องๆ โดยมี ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ ผศ.(พิเศษ) ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษารองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ พูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับ“ ฮาลาลวิถีชีวิตแห่งอารยธรรมกับการถือศิลอดในเดือนรอมฎอน ” ก่อนละศีลอดและละหมาดมัฆริบร่วมกัน​ โดยมีนักเรียนและชาวบ้านใกล้เคียงจำนวน 200 คน ณ มูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าปัญญาเลิศ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ได้ต้อนรับแขกจากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันศูนย์บริการห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหาร และนางสาวยุวภา ใจบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมปรึกษาและพูดคุยเรื่องทิศทางการดำเนินงานด้านฮาลาลในอนาคตที่จะร่วมกันจัดตั้งทีมฮาลาลประเทศไทยให้มีความเข็มแข็งขึ้น โดยรวมบุคลากรคนรุ่นใหม่จากหลายภาคส่วนเข้าด้วยกัน

อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมการทำงานของห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ณ อาคารวิจัยจุฬาฯ ชั้น 11 และ ชั้น 13 รวมถึงกลุ่มบริการหน่วยงานภายนอก ณ โครงการสวนหลวงสแควร์ โดยมี ดร.พรพิมล มะหะหมัด นางสาวนัจวา สันติวรกุล ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นางสาวนูรีซัน มะหะหมัด และนายอิรฟัน แวหะมะ ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย