เปิดบ้านต้อนรับนิสิตจากศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ ศึกษาดูงานของ ศวฮ.

 

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะนิสิตจากศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช (Economic Society on plant bio-resources base) โดยมีนางสาวซูไนนี มาหะมะ เป็นผู้บรรยาย และ นางสาวอังสนา อายุเคน ผู้ให้ความรู้เพิ่มเติม ในการนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ สถานภาพ ความต้องการ สถิติ การตลาดของอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมถึงความสำคัญด้านการวิเคราะห์และการรับรองผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ เพื่อการส่งออก

 

5 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) จับมือ สร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs ก้าวไกลสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน

5 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
จับมือ สร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs ก้าวไกลสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2662 สมาคม Shaanxi Silk Road Makers Association มณฑลซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การตลาดออนไลน์ และยังสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทยยิ่งขึ้น ณ ห้องบัวหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่  จัดอบมรม “สอนทำขนมครองแครงสูตรโบราณ” สร้างอาชีพสู่ชุมชนมุสลิม

เริ่มแล้วกับกิจกรรม SMEs HERO การสร้างอาชีพ ในหัวข้อ “ขนมครองแคร่งสูตรโบราณ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากลในพื้นที่ภาคเหนือประจำปี 2562(Northern Halal SMEs 2019) ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนมีรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนมุสลิม ในครั้งนี้ได้เข้าไปสอนทำขนมให้กับชุมชนมุสลิมตักวา ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดร์ บินประทาน : ฝ่ายวิชาการ และฝึกอบรม หจก.ริสกี คอนชัลติ่งแอนด์เทรนนิ่ง รับหน้าที่เป็นวิทยากรในวันนี้ ณ อาคารดารุต มัสยิดตักวา

สมาคม Shaanxi silk road makers association มณฑลซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา เชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำโดย อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทีม สมาคม Shaanxi silk road makers association มณฑลซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้พาคณะ เข้าละหมาดที่มัสยิดช้างคลาน และได้เดินทางร่วมงานพิธีเปิดงาน Lanna expo เดินเที่ยวชมภายในงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

#HSCCM #HSCNews

ศวฮ.เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์จาก UNIVERSITAS PADJADJARAN

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะอาจารย์จาก Universitas Padjadjaran, Fakutas Ekonomi Dan Bisnis ประกอบด้วย Dr.Rita Komaladewim Merita Bernik และ Deru R. Indika ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของฮาลาลในประเทศไทยรวมถึงการทำงานของศวฮ. เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวฮาลาลและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดจิ๋วของอินโดนีเซีย (MSMEs) โดยมีอาจารย์สุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล ร่วมด้วยนางสาวลัดดาวัลย์ พิณทอง

 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนง.ปัตตานี) ตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ โรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานปัตตานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้าส่วนงานบริการหน่วยงานภายนอก นายอมีน มะหมัด เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์  และนายมะรอมลี มาปะ นักวิชาการศาสนา เข้าตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ โรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

การตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ทีมงานผู้ควบคุมดูแลระบบมาตรฐาน HAL-Q คณะผู้ตรวจประเมินได้ให้คำแนะนำพร้อมเสริมกำลังใจให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนามาตรฐานฮาลาล ต่อไป