ศวฮ.เข้าร่วมประชุม The 26th IMT-GT senior official meeting (SOM)

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย คุณสุลิดา หวังจิ และคณะทำงาน นางสาวจัสมิน มณี และนางสาวอังสนา อายุเคน เข้าร่วมประชุม The 26th IMT-GT senior official meeting (SOM) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ครั้งที่ 26 จัดขึ้น ณ โรงแรมโซฟิเทล จังหวัดกระบี่

โดยพูดถึงการพัฒนาเข้าสู่ Innovation Area ซึ่งเร่งผลักดันเพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ผ่านช่องทาง Smart Application เพื่อสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดโลก ทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอโครงการใหม่คือ Halal Block-chain และ HAL Plus ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

ผอ.ศวฮ. ขึ้นเสวนาในงาน Food Ingredients Asia 2019 (FI Asia)

วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้เยี่ยมชมบรรยากาศการจัดงาน Food Ingredients Asia 2019 (FI Asia) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา อีกทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ” Indonesia Industry 4.0 and ASEAN Halal Perspective” โดยนำเสนอในหัวข้อ H-number and Thailand’s Halal Initiatives มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 80 ท่านเป็นผู้ประกอบการเเละผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ รศ.ดร.วินัยมีโอกาสได้หารือกับคุณองอาจ ปัญญาชาติรักษ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยเเละนวัตกรรมซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างศวฮ.และกระทรวงอว. เพื่อใช้ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลของไทยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมฮาลาลไทยให้เติบโตเเละมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

หัวหน้านักวิทย์ฯ ศวฮ. บรรยาย เรื่อง “วัตถุดิบในอุตสาหกรรมฮาลาลและการตรวจสอบสภาพฮาลาลในผลิตภัณฑ์อาหาร” ในรายวิชา GenEd

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้บรรยายในหัวข้อ “วัตถุดิบในอุตสาหกรรมฮาลาลและการตรวจสอบสภาพฮาลาลในผลิตภัณฑ์อาหาร” แก่นิสิตจุฬาฯ 45 คนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล (General Principle in Halal Food Production) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

 

ซึ่งหัวข้อนี้กล่าวถึง วัตถุดิบและสารเคมีที่ควรระวังในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล การเตรียมและการจัดการ วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมฮาลาล การใช้วัตถุดิบทดแทน การพัฒนาฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล และใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตในทางอุตสาหกรรมฮาลาล ความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ฮาลาล การตรวจสอบสภาพฮาลาลและการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ฮาลาล การตรวจวัดการปนเปื้อนสิ่งฮะรอมในตัวอย่างอาหาร โดยมีกิจกรรมให้นิสิตพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านฮาลาล ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริง

 

ศวฮ.ร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในงานเสวนา “เปิดตลาดใหม่อาหรับกับ SME D Bank  เจาะการค้าบาห์เรน 100%”

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย อาจารย์มนัส สืบสันติกุล   พร้อมด้วย นายสุบุรุษ วงศ์วิทยปัญญา และนางสาวลัดดาวัลย์ พิณทอง ได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า เครื่องดื่ม และฮาลาลในงานเสวนา “เปิดตลาดใหม่อาหรับกับ SME D Bank  เจาะการค้าบาห์เรน 100%”  จัดโดยสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง  (AMEE) โดยมีผู้ประกอบการเข้ารับการปรึกษาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งจากการเสวนาได้ข้อมูลว่า ไทยมีสัมพันธภาพอันดีอย่างยิ่งกับบาห์เรน มีช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการในไทยเข้าไปเจาะตลาดในกลุ่มอาหรับได้อย่างง่ายดาย  ทั้งนี้ ทางการทูตสนับสนุนให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปยังประเทศบาห์เรน เพื่อเป็นทางผ่านไปสู่ประเทศทั้ง 5 อาทิ ซาอุฯ จอแดน  คูเวต โอมาน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรต  เป็นต้น

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา (สนง.ปัตตานี) ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองฮาลาล ณ บริษัท ศรีตรังโกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้างานบริการหน่วยงานภายนอก สำนักงานปัตตานี และคณะ ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองฮาลาล ณ บริษัท ศรีตรังโกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 17 คน

รายละเอียดของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองฮาลาล ได้แก่ Examination & Industrial gloves โดยทางบริษัทมีความประสงค์ขอการรับรองฮาลาลเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการใช้ถุงมือในงานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม ทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ