นศ.หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.เข้าพบ ผู้อำนวยการศวฮ. ปรึกษาประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาลาล

 

วันพฤหัสที่ 6 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาของ ศวฮ. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)” รุ่น 90 จากส่วนราชการต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ.ซึ่งได้ขอเข้าปรึกษาหารือประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล” ซึ่งเป็นหัวข้อในการจัดทำรายงานศึกษากลุ่ม (Group Project) หลังจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล และให้ความสนใจซักถามข้อมูลเป็นอย่างมาก

 

รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ณ มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ครั้งที่3 ณ มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท   ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “การถือศีลอดในประวัติศาสตร์และจริยธรรมการบริโภคตามแนวทางซุนนะฮฺ” มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมากกว่า 160 คนและมีผู้ร่วมละศีลอดมากกว่า 300 คน จาก 6 มัสยิดที่อยู่ละแวกใกล้เคียง พร้อมทั้งอิหม่ามและสัปบุรุษประจำมัสยิด

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย Universitas Ciputra พบ ผอ.ศวฮ.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และนักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะจาก Universitas Ciputra เมืองสุราบาย่า ประเทศอินโดนีเชีย นำโดยอธิการบดี Mr.Yohannes Somawiharja นำคณบดี หัวหน้าภาควิชา และนักวิจัย กว่า 10 ท่าน เข้าพบ ผอ.ศวฮ. เพื่อปรึกษาหารือการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยในการพัฒนาต่อยอดงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์

SMEs HERO in Town ลงพื้นที่จัดอบรม ณ มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว)

 

วันพุธที่ 22 พ.ค. 62 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาล (SMEs HERO in Town)” ณ มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว)ในชุมชนริมคลองบางหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการร้านค้าธุรกิจในชุมชน ประกอบด้วย 3 หัวข้อด้วยกันคือ “หลักสุขาภิบาลร้านค้าที่ควรรู้” “วัตถุดิบหะรอมที่ต้องระมัดระวังในท้องตลาด” และ “การจัดการร้านค้า การเงินและบัญชี” ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 15 ผู้ประกอบการ หลังจากการอบรมดังกล่าว ทีมบริการหน่วยงานภายนอกจะลงพื้นที่ตรวจและให้คำปรึกษาแก่ร้านค้าดังกล่าวต่อไป

 

SMEs HERO in Town ลงพื้นที่จัดอบรม มัสยิดนูรุ้ลหุดา (มดตะนอย)

ในวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 62 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ดำเนินการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาล (SMEs HERO in Town) ณ มัสยิดนูรุ้ลหุดา (มดตะนอย)​ มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการร้านค้าธุรกิจในชุมชน ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง “หลักสุขภิบาลร้านค้าที่ควรรู้” โดย นายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เรื่อง “วัตถุดิบหะรอมที่ต้องระมัดระวังในท้องตลาด” โดย ดร. พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย เรื่อง “การจัดการร้านค้า การเงินและบัญชี” โดย นางสาวรดา นิมา เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้ประกอบการร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการและสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนทั้งหมด 25 ผู้ประกอบการ หลังจากการอบรมดังกล่าวทีมบริการหน่วยงานภายนอกจะลงพื้นที่ ตรวจและให้คำปรึกษาร้านค้าต่อไป

ผู้บริหาร ศวฮ. นำเจ้าหน้าที่กล่าวขอพร (ดุอาฮฺ) แด่พระราชินี ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 29 เม.ย.62 เวลา 9.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย