ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เปิดบ้านต้อนรับนิสิตจุฬาฯ

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ เปิดบ้านต้อนรับ นิสิตจุฬาลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาทรัพยากรธรรมชาติ เข้าเยี่ยมและศึกษาประวัติความเป็นมาตลอดจนการดำเนินงานของศูนย์ที่เป็นประโยชน์ต่อทางนิสิตเพื่อจัดทำรายงาน

โดย ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย เป็นผู้ให้ข้อมูลและอธิบายถึงการทำงานของศวฮ.รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับฮาลาลทั้งในแง่ของทฤษฎีและส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในห้องนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งมีนางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย

 

ดร.วินัย ผอ.ศวฮ. ขึ้นเสวนาในหัวข้อ “มือบนง่ายนิดเดียว” ณ งาน Fitri Fest 2019

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้รับเกียรติเรียนเชิญขึ้นเสวนา พูดคุย รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ ในหัวข้อ “มือบนง่ายนิดเดียว” ณ งาน Fitri Fest (ฟิตตรี้ เฟส) 2019 ที่เอเชียทีค เจริญกรุง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองตรุษอีดิลฟิตรีและรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี 2562 และสานสัมพันธ์ของพี่น้องในชุมชนเจริญกรุง

ดยผอ.ศวฮ.ได้ขึ้นเสวนาว่า ‘ถ้าจะให้ ให้สิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่ดีกว่า’ นั่นคือสิ่งที่ถือเป็นวัฒนธรรมของอิสลามเรา ถึงแม้จะต่างเชื้อชาติ คนละเชื้อสาย นับถือศาสนาใด ก็สามารถเป็นผู้ให้ได้รวมถึงไม่ว่าผู้รับนั้นจะเป็นมุสลิมด้วยหรือไม่ก็ตาม เพราะการซะกาตไม่จำกัดว่าจะต้องให้แค่เพียงมุสลิมเท่านั้น นี่ถือเป็นแนวทางของท่านรอซูลลุลลอฮ์ (ซ.ล.) เช่นกัน ซึ่งเรียกว่าเป็น ‘มือบน’ อย่างแท้จริง

อีกทั้งผอ.ศวฮ.ยังถ่ายทอดประสบการ์ชีวิตในฐานะชาวยะวาในประเทศไทยกับการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างทางเชื้อสายให้ผู้ร่วมงานได้รับฟัง และนอกเหนือจากนี้ พี่สาวของ อ.วินัย คุณรำไพ ดะห์ลัน ร่วมเสวนา ในครั้งนี้อีกด้วย

 

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับแขกจาก The Japan Council of Local Authorities for International Relations, Singapore

 

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับแขกตัวแทนจาก The Japan Council of Local Authorities for International Relations (J.CLAIR), Singapore  เพื่อให้ข้อมูลความรู้และตอบข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นของฮาลาล  โดยมีนางสาวสาวียะห์ กาโฮง ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลด้วย

 

นศ.หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.เข้าพบ ผู้อำนวยการศวฮ. ปรึกษาประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาลาล

 

วันพฤหัสที่ 6 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาของ ศวฮ. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)” รุ่น 90 จากส่วนราชการต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ.ซึ่งได้ขอเข้าปรึกษาหารือประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล” ซึ่งเป็นหัวข้อในการจัดทำรายงานศึกษากลุ่ม (Group Project) หลังจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล และให้ความสนใจซักถามข้อมูลเป็นอย่างมาก