5 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) จับมือ สร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs ก้าวไกลสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน

5 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
จับมือ สร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs ก้าวไกลสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2662 สมาคม Shaanxi Silk Road Makers Association มณฑลซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การตลาดออนไลน์ และยังสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทยยิ่งขึ้น ณ ห้องบัวหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่  จัดอบมรม “สอนทำขนมครองแครงสูตรโบราณ” สร้างอาชีพสู่ชุมชนมุสลิม

เริ่มแล้วกับกิจกรรม SMEs HERO การสร้างอาชีพ ในหัวข้อ “ขนมครองแคร่งสูตรโบราณ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากลในพื้นที่ภาคเหนือประจำปี 2562(Northern Halal SMEs 2019) ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนมีรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนมุสลิม ในครั้งนี้ได้เข้าไปสอนทำขนมให้กับชุมชนมุสลิมตักวา ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดร์ บินประทาน : ฝ่ายวิชาการ และฝึกอบรม หจก.ริสกี คอนชัลติ่งแอนด์เทรนนิ่ง รับหน้าที่เป็นวิทยากรในวันนี้ ณ อาคารดารุต มัสยิดตักวา