ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนง.ปัตตานี) ตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ โรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานปัตตานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้าส่วนงานบริการหน่วยงานภายนอก นายอมีน มะหมัด เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์  และนายมะรอมลี มาปะ นักวิชาการศาสนา เข้าตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ โรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

การตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ทีมงานผู้ควบคุมดูแลระบบมาตรฐาน HAL-Q คณะผู้ตรวจประเมินได้ให้คำแนะนำพร้อมเสริมกำลังใจให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนามาตรฐานฮาลาล ต่อไป

 

อบรมการพัฒนาครัวฮาลาล-ตอยยิบในโรงเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้อง จัดอบรมการพัฒนาครัวฮาลาล-ตอยยิบ แก่คณะผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อ.เจาะไอร้อง โดยมี ดร.บรรจง ไวทยเมธา  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ บรรยายเรื่อง”การมาตรฐานฮาลาลตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ”

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การผลิตและบริการอาหารฮาลาลในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานสุขาภิบาลและสอดคล้องตามมาตรฐานฮาลาล ซึ่งบริบทของพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงจำเป็นที่นักเรียนจะต้องได้รับอาหารฮาลาล สะอาด และปลอดภัยทั้งต่อร่างกายและจิตวิญญาณ โดยคณะครูและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมวันนี้ จำนวน 85 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ทบทวนความรู้ระบบ HAL-Q โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) และนายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้าส่วนงานบริการหน่วยงานภายนอก สำนักงานปัตตานี ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลด้วยระบบ HAL-Q โดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา นพ.อนันตชัย ไทยประทาน และนพ.สุกรี เส็มหมาด ให้การต้อนรับ ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้มีฝ่ายโภนาการ โรงพยาบาลศูนย์ยะลาจัดทำระบบการผลิตอาหารฮาลาลด้วยระบบ HAL-Q ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อบูรณาการความปลอดภัยทางด้านอาหารและข้อกำหนดการผลิตอาหารฮาลาลไว้ด้วยกัน เพื่อให้การผลิตอาหารในโรงพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลทั้งที่เป็นมุสลิมและมิใช่มุสลิมได้รับประทานอาหารที่ถูกคน ถูกโรค สะอาด ปลอดภัยและฮาลาลอีกด้วย