นศ.หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.เข้าพบ ผู้อำนวยการศวฮ. ปรึกษาประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาลาล

 

วันพฤหัสที่ 6 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาของ ศวฮ. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)” รุ่น 90 จากส่วนราชการต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ.ซึ่งได้ขอเข้าปรึกษาหารือประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล” ซึ่งเป็นหัวข้อในการจัดทำรายงานศึกษากลุ่ม (Group Project) หลังจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล และให้ความสนใจซักถามข้อมูลเป็นอย่างมาก