ผู้แทน ศวฮ. ร่วมประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และนายนันทชัย แดงวิจิตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม และจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาลซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกรมการท่องเที่ยวร่วมกับสถาบันบัฯฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“SMEs HERO in Town” ลงพื้นที่บรรยาย ณ มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน

ในวันพุธที่ 8 พ.ค. 62 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ดำเนินการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาล (SMEs HERO in Town) ณ มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน (บ้านสมเด็จ) มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการร้านค้าธุรกิจในชุมชน ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ หัวข้อแรกบรรยายเรื่อง “หลักสุขภิบาลร้านค้าที่ควรรู้” โดย นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก ต่อมา บรรยายเรื่อง “วัตถุดิบหะรอมที่ต้องระมัดระวังในท้องตลาด” โดย นางสาวซูไนนี มาหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และหัวข้อสุดท้าย บรรยายเรื่อง “การจัดการร้านค้า การเงินและบัญชี” โดย นางสาวรดา นิมา เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) โดยการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้ประกอบการร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 30 ร้านค้า หลังจากการอบรมดังกล่าวทีมบริการหน่วยงานภายนอกจะลงพื้นที่ ตรวจและให้คำปรึกษาร้านค้าต่อไป