ทีม HAL-Q ตรวจประเมินโรงงานน้ำมันพืชปทุม

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าทำการตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ บริษัทน้ำมันพืชปทุม จำกัด นำโดยอาจารย์ศิริ ก้านทอง คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี  นางสาวพัชญา เพชรเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน นายอาณัติ มะติมุ ผู้ตวรจประเมิน และนางสาวลัดดาวัลย์ พิณทอง เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก โดยบริษัทมีขอบข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอรับรองได้แก่ น้ำมันปาล์มโอเลอิน (Refined Palm Olein), น้ำมันมะพร้าว, มาการีน และเนย