ผอ. ศวฮ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคำวินิจฉัย(ฟัตวา)

วันที่ 30 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและเรียนรู้คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล ทั้งเรื่องของอาหารและไม่ใช่อาหารฮาลาลของนักวิชาการศาสนาฯ ในภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันฯ เปิดโครงการฯ และพูดถึงความสำคัญของคำวินิจฉัย (ฟัตวา) ต่อมาในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศวฮ. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคำวินิจฉัยจุฬาราชมนตรีด้านฮาลาลเกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นนักวิชาการศาสนา (อิหม่าม) 27 ท่าน และ สื่อมุสลิม 7 สำนัก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไรฮาน โรงแรมอัลมีรอซ รามคำแหง