“สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนา สำนักจุฬาราชมนตรี” เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับ “สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนา สำนักจุฬาราชมนตรี” นำโดยอาจารย์คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผอ.สำนักจุฬาราชมนตรี/สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม และ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข คณะกรรมการวิชาการสถาบันฯ และสมาชิกอีก 80 ท่าน โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ หลักสูตรที่ 1” และ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมะห์ยุคใหม่ หลักสูตร 2” โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2562 โดยมีอาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ.ศูนย์ฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับในครั้งนี้ เล่าถึงการรับรองฮาลาลของประเทศไทย ความร่วมมือในการรับรองฮาลาล และพันธกิจต่างๆของศูนย์ฯ อีกทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์ฯ และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11-13 ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

 

เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ม.ราชภัฏยะลา

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเกษตร สาขาวิชาเคมี ที่ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนดูงานด้านวิทยาศาสตร์เคมี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป