ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก the Malaysia-Thailand Friendship

ในวันพฤหัสบดี ที่11 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเกียรติต้อนรับ Dato’ Latt Shariman Abdullah,
the President of the Malaysia-Thailand Friendship Association (MTFA), the President of the Electronic Sports Association of Malaysia (eSM) และ a Council Member of the National ICT Association of Malaysia (PIKOM) จากประเทศมาเลเซีย โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมคณะผู้บริหาร พูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรองฮาลาลของประเทศไทย และพันธกิจต่างๆของศูนย์ฯ อีกทั้งได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาลและเรื่องการนำเทคโนโลยีโฮโลเเกรมมาใช้ในตลาดสินค้าที่รับรองฮาลาล เพื่อป้องกันปัญหาการปลอมแปลงเครื่องหมายฮาลาลที่มีอยู่