ศวฮ. ร่วมประชุมแผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาล

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 1 ชั้น 3 โรงแรมอัลมิรอซ กรุงเทพฯ โดยมีนายอาณัติ มะติมุ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และนางสาวอานีซะห์ ลาเตะ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาล (Innovation Halal Cluster) โดยการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเครือข่าย ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี พ.ศ. 2562 มีการชี้แจงทำความเข้าใจในการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเครือข่ายฯ โดย คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)