ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกตรวจฮาลาล ออกตรวจสถานประกอบการที่มีความประสงค์เพื่อยื่นต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลจำนวน 2 สถานประกอบการ ดังนี้

  1. บจก.เบทาโกรอุตสาหกรรม 152 หมู่ 4 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
  2. ร้านแอทซาฟีน ฮาลาล คูซีน 140/4 หมู่ 3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่