ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับแขกจาก The Japan Council of Local Authorities for International Relations, Singapore

 

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับแขกตัวแทนจาก The Japan Council of Local Authorities for International Relations (J.CLAIR), Singapore  เพื่อให้ข้อมูลความรู้และตอบข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นของฮาลาล  โดยมีนางสาวสาวียะห์ กาโฮง ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลด้วย

 

นศ.หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.เข้าพบ ผู้อำนวยการศวฮ. ปรึกษาประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาลาล

 

วันพฤหัสที่ 6 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาของ ศวฮ. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)” รุ่น 90 จากส่วนราชการต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ.ซึ่งได้ขอเข้าปรึกษาหารือประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล” ซึ่งเป็นหัวข้อในการจัดทำรายงานศึกษากลุ่ม (Group Project) หลังจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล และให้ความสนใจซักถามข้อมูลเป็นอย่างมาก

 

ผอ.ศวฮ. ต้อนรับคณะจาก Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) เยี่ยมชมศวฮ.

 

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คุณมนัส สืบสันติกุล คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษา ผอ. และนักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะจาก Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Dr. Budi Santosa, M.Kes. med, คณบดีคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Dean, Faculty of Nursing and Health Science) และ Muhammad Yusuf, Ph.D ผู้อำนวยการสำนักงานวิรัชกิจ (Director, International Relation Pffice) ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย