ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกตรวจฮาลาล ออกตรวจสถานประกอบการที่มีความประสงค์เพื่อยื่นขอรับรองเครื่องหมายฮาลาลจำนวน 2 สถานประกอบการ ดังนี้
1.บจก.ปุ๋ยอินทรีย์ฟอสเฟต ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
2.บจก.เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่