โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองฮาลาล

วันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 โดยในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัด “โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองฮาลาลของประเทศไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติและผลักดันฮาลาลประเทศไทยสู่ฮาลาลเพชร” โดยนักวิชาการศาสนาและนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 60 คน บรรยายในหัวข้อ “หลักการใช้ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล (ภาคทฤษฎี) โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ ศวฮ. บรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักการทั่วไปและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ” โดย ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

โดยในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ลงพื้นที่นำนักวิชาการศาสนาและนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอยุธยา จำนวน 50 คน

นราธิวาสจัดสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยผศ.นิฟาริด ระเด่นอะหมัด รองผู้อำนวยการ ศวฮ. สนง.ปัตตานี ผศ.(พิเศษ) ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และทีมภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก ศวฮ. ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการ “สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน” เพื่อสร้างความตระหนักและความสำคัญ ในเรื่องการทำความเข้าใจถึงหลักปฏิบัติในการบริโภคอาหารฮาลาลที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัดและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อและการบริโภคอาหารฮาลาลอย่างแท้จริง ให้กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวน 653 คน ณ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

 

อบรมโครงการ “ฮาลาลสู่ครัวเรือน” นราธิวาส

ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะทีมงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ศวฮ.) นำโดยผศ.นิฟาริด ระเด่นอะหมัด รองผู้อำนวยการ ศวฮ. สนง.ปัตตานี ผศ.(พิเศษ) ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สนง.ปัตตานี นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และทีมภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก ศวฮ. ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0 ในกิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิตธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรฐานฮาลาล ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสสรุปผลในส่วนการดำเนินการโครงการและในวันถัดไปมีการจัดอบรมโครงการ “ฮาลาลสู่ครัวเรือน” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 500 คน

ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

กิจกรรมการตรวจฮาลาลสถานประกอบการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจฮาลาลประจำเดือน ธันวาคม 2561 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกตรวจฮาลาลดังกล่าว จำนวน 3 สถานประกอบการ ได้แก่ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, บจก.มาตาโปรดักส์ ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ และบจก.เนเจอร์พรอฟ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อขอรับรองฮาลาล

ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกตรวจฮาลาล ออกตรวจสถานประกอบการที่มีความประสงค์เพื่อยื่นขอรับรองเครื่องหมายฮาลาลจำนวน 2 สถานประกอบการ ดังนี้
1.บจก.ปุ๋ยอินทรีย์ฟอสเฟต ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
2.บจก.เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ร่วมประชุม Exploring Halal Tourism

วันที่ 18 ธค 2561 คุณสุลิดา หวังจิ และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ เข้าร่วมสัมมนา และประชุมหารือ เรื่อง Exploring Halal Tourism จัดโดย ทางกระทรวงการต่างประเทศและสถาบันฮาลาลแห่งเมืองคอร์โดบาร์ ทางศวฮ ได้นำเสนอเกี่ยวกับร้านอาหารฮาลาลในประเทศไทยและโปรแกรม Halal Route ให้แก่ที่ประชุมรับทราบและได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

 

เอกอัครราชฑูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยียม ศวฮ.

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 เป็นต้นไป รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา, รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย , อาจารย์ปรัชญา ฉิมวิเศษ รอง.ผอ.สถาบันฯ ร่วมด้วย ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการและวิจัย นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ และนางสาววรัญญา ริดมัด ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงมาดริด ที่เข้าร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2018 วันที่ 14-16 ธันวามคม 2561 ที่ผ่านมา และเข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จำนวน 7 ท่าน