ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 นิสิตปริญญาโท และนิสิตปริญญาเอก จำนวน 9 คน พร้อมด้วยอาจารย์ จากภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ทั้งในด้านกระบวนการผลิต ระบบบริหารงาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาทั่วไปของศูนย์วิจัย ทั้งนี้อาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล บรรยายเรื่องประวัติความเป็นมา กระบวนการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้าบริการอุตสาหกรรมและธุรกิจ ได้นำคณะนิสิตและอาจารย์เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล