FAKIHAH AZHARI จาก Glohex consulting group (Malaysia)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2549 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้มีโอกาสต้อนรับ Mrs.FAKIHAH AZHARI จาก Glohex consulting group   ประเทศมาเลย์เซีย โดยมี  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์, ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล และดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Dato Hufsah Hashin จากประเทศมาเลย์เซีย เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและศูนย์บ่มเพาะฯผลิตภัณฑ์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้มีโอกาสต้อนรับ Dato Hufsah Hashin จาก Chief Executive Office (CEO) ประเทศมาเลย์เซีย โดยมี  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์, ภญ.รศ.จงจิตร อังคทะวานิช,ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์,ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล และดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ของ Dato Hufsah Hashin นั้น เป็นการสร้างความร่วมมือในด้านการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล ระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย

คณะสื่อมวลชนจากภูมิภาคตะวันออกกลาง เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ มีการจัดโครงการเชิญคณะสื่อมวลชนจากภูมิภาคตะวันออกกลาง มาเยือนประเทศไทยในฐานะแขก ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตามโครงการยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน 2549 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะสื่อมวลชนตะวันออกกลางได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การลงทุน สังคมและวัฒนธรรมให้สื่อมวลชนจากตะวันออกกลาง ได้ทราบในแง่มุมที่หลากหลายยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประเทศไทย และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย

โดยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกของโลก ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทย ในการนี้กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ขอความอนุเคราะห์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้คณะสื่อมวลชนดังกล่าว รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  รวมทั้งบันทึกภาพภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ตลอดจนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะดังกล่าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน งานเปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลามคม 2549

ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดตั้ง “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ศรีปทุม” ขึ้น โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2549 ก็ได้มีพิธี เปิดศูนย์บ่มเพาะวิสหกิจ ม. ศรีปทุม อย่างเป็นทางการ  ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ดร.กมล ชัยวัฒน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการตั้ง ?ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ? ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อต้องการเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ มุ่งสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ โดยจากการสำรวจ พบว่านักศึกษาที่จบออกไปจำนวนมากมีไอเดียประกอบธุรกิจของตนเอง แต่ไม่มีโอกาส ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรรวมถึงการขาดแหล่งเงินทุน จากปัญหาดังกล่าวทางคณะบริหารธุรกิจ จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้น โดยใช้แนวทางเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร