อบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร นครศรีธรรมราช

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 ครั้งที่15 จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.ระนอง ซึ่งเป็นการอบรมหลักสูตร 6 ชั่วโมง โดยชั่วโมงที่ 1 และ 2 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล บรรยายในหัวข้อ “วัตถุดิบและสารเคมีที่ควรระวังและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล” และหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์ฮาลาล” ในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจกว่า 500 ท่าน และยังมีผู้ตรวจประเมิน ทีปรึกษา นักวิทยาศาสตร์ฮาลาล จำนวน 40 ท่านโดยจัดขึ้น ณ โรงแรมทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช

 

ศวฮ. ให้คำปรึกษาโครงการ Halal Zone

นายมนัส สืบสันติกุล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากบริษัทสินค้าสวัสดิการไทย จำกัด (PWT) และบริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด (TTY) ที่ได้ดำเนินโครงการฮาลาลโซน (Halal Zone) ที่มีแผนใช้พื้นที่กว่า 150 ไร่ ณ บางปะอิน อยุธยา ให้เป็นศูนย์กลางการค้าปลีกและค้าส่งฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อรวบรวมสินค้าฮาลาลที่กระจัดกระจายให้รวมเป็นหนึ่งเดียวและเป็นศูนย์กลางสินค้าฮาลาลค้าปลีกและส่งที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้อิหม่ามมานิต แสงทอง ได้เป็นผู้นำคณะเข้าพบ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ศวฮ. จัดอบรมฮาลาลทั่วราชอณาจักร ชลบุรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการอบรมหลักสูตร 6 ชั่วโมง โดยชั่วโมงที่ 1 และ 2 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล บรรยายในหัวข้อ “วัตถุดิบและสารเคมีที่ควรระวังและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล” และหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์ฮาลาล” ต่อมา รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เรื่องมาตรฐานฮาลาลในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง” และดร.พรพิมล มะหะมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ให้การบรรยายในหัวข้อ “โอกาส ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านกิจการฮาลาลของประเทศไทย” ในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจกว่า 500 ท่าน เป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดชลบุรี ระยอง ตราด และฉะเชิงเทรา โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมทีซิกซ์ไฟว์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงแรมที่พึ่งได้รับการรับรองฮาลาลเพียงเดือนเดียวเท่านั้น แต่มีการจัดการที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง