การเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติฮาลาล ในงาน Halal Ingredients Asia 2015

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 ดร.อัชอารี สุขสุวรรณ นักวิจัย นางสาวกุณฑิรา สาแล และ นางสาวนูรียะห์ อุเซ็ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการนานาชาติฮาลาลและเข้าร่วมจัดนิทรรศการฮาลาลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องวัตถุดิบฮาลาลและมาตรฐานฮาลาล รวมถึง ดร.อัชอารี สุขสุวรรณ นักวิจัย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ Halal Practise and Compliance Requirement in Emerging Halal Export & Investment Destinations ในงาน Halal Ingredients Asia 2015 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2558 ณ Kuala Lumpur Convention Center เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 

ศวฮ. เข้าร่วมประชุมนโยบายต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ณ เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากสำนักการวิเคราะห์นโยบายและการพัฒนา กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมประชุมนโยบายต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลและการส่งเสริมสินค้าฮาลาลนานาชาติให้เป็นส่วนหนึ่งเชิงเศรษฐกิจ ณ เมืองจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยในการประชุมครั้งนี้ นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านงานบุคคล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัยและพัฒนางานด้านฮาลาล เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย อินโดนีเซีย ให้เกิดการพัฒนากิจการฮาลาล และสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดจำกัดความสามารถของอุตสาหกรรมฮาลาล ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการยอมรับในระดับชาติ

 

นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านงานบุคคล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

ภาพซ้าย นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านงานบุคคล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัยและพัฒนางานด้านฮาลาล เข้าร่วมประชุม ภาพขวา นักข่าวจากประเทศอินโดนีเซีย สัมภาษณ์เกี่ยวกับฮาลาลประเทศไทย

รศ.ดร.วินัย บรรยายพิเศษ “แนวทางการพัฒนาสู่ฮาลาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ณ อำเภอเมืองสะเดา

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2558 สำนักงานเทศบาลเมืองสะเดา จัดงานสานสัมพันธ์ไทยมุสลิม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีแก่ประชาชนในท้องถิ่นสะเดา และใกล้เคียง ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดค่านิยม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ลุกหลานได้เรียนรู้สืบไป

 

โดยในงานมีการประกวดทักษะทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ การละเล่น การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง กิจกรรมด้านการอาชีพ และการแสดงบนเวทีของเด็ก เยาวชน และประชาชน ณ มัสยิดยามีอัล เทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยในการเปิดพิธีในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เปิดพิธีโดยท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ในเวลาต่อมา รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสู่ฮาลาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อพลักดันฮาลาลในเขตพื้นที่ให้มีความมั่นใจ และเป็นผู้นำในการเป็นผู้ประกอบการส่งออกทั่วประเทศ