โครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลในองค์กรศาสนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 นางสาวซุไหวน๊ะ สะอิ และนางสาวภาณุกา ฤทธิ์โต เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ นางสาวซาร่า กรีมี และนางสาวดวงเนตร อาลี เจ้าหน้าฝ่ายแผนและนโยบาย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรศาสนาเข้ากับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีฮาลาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในรูปแบบการบูรณาการการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสร้างแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องฮาลาลประเทศไทยต่อสาธารณะชนสังคมไทย อาเซียนไปจนถึงทั่วโลกให้รับทราบและสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้าฮาลาลของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์พัฒนาการทาง เทคโนโลยี และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทยให้ผู้สนใจที่เข้าร่วมงานได้รับทราบอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในจังหวัดฉะเชิงเทรา 68 มัสยิด และหน่วยงานภาครัฐและผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้น 450 คน

วิทยากรพิเศษการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยาคูลท์(ประเทศไทย) จำกัด สาขาอยุธยา

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 12.00-18.00 น. นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์และนางสาวมาดีฮะห์ เจะสนิ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้กับภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตและการบริการอาหารฮาลาล ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยาคูลท์(ประเทศ-ไทย) จำกัด สาขาอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของฮาลาลในด้านต่างๆรวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบ HAL-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการผลิตอาหารฮาลาลระดับครัวและโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนิสิตเข้าร่วมศึกษาดูงาน 43 คน

 

งานมุสลิมไทย แฟร์ รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน บรรยายในหัวข้อ “เปิดโลก SMEs MuslimThai”

ในวันที่ 30 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในงานมุสลิมไทย แฟร์ ในหัวข้อ “เปิดโลก SMEs MuslimThai” ด้วยในงานครั้งนี้ สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม หรือ TMTA ( Thai Muslim Trade Association ) จัดงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้หันมาสนใจให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมมากขึ้น นอกจากจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการมุสลิมและที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังจัดให้มีการบรรยายเพื่อเพิ่มความรู้ทั้งจากนักธุรกิจและนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 19.20 – 20.20 น. ณ เวทีใหญ่ ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก