ศวฮ. ตรวจเยี่ยม สกอจ. แม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ TOR  ปีงบประมาณ 2558-2559 นำโดย รองศาสตราจารย์​ ดร.​ วินัย​ ดะห์ลัน​  อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ นางสาวมนฤดี เข็มทำ นางสาวอารดา ปาลาเลย์ นางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช ร่วมกับนางสาวสุลัยญา เปี่ยมชัยวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์และนางสาวมาลาริน ศรีมูลคำ เจ้าหน้าที่การพัสดุ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ดร.วินัย เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ศวฮ.) รองศาตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคารวะเเละสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช 2562 ให้กับวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นชาวไทยมุสลิม อดีตรองนายกรัฐมนตรี เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (2 สมัย) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

European Supreme Halal Institute จากฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมศวฮ.

วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ Mr.Tawfik Mathlouthi จาก European Supreme Halal Institute ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสที่ท่านให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

 

Blood Blank สหเวช จุฬาฯ และ PETROMAT เข้าพบ ผอ.ศวฮ.

วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. คณาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก (Transfusion Medicine and Clinical Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าพบรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อพบปะพูดคุยและสวัสดีปีใหม่ และในเวลาถัดมา ศ.ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จุฬา (PETROMAT) พร้อมทีมผู้บริหาร ได้เข้าพบรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562

 

โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองฮาลาล

วันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 โดยในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัด “โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองฮาลาลของประเทศไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติและผลักดันฮาลาลประเทศไทยสู่ฮาลาลเพชร” โดยนักวิชาการศาสนาและนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 60 คน บรรยายในหัวข้อ “หลักการใช้ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล (ภาคทฤษฎี) โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ ศวฮ. บรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักการทั่วไปและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ” โดย ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

โดยในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ลงพื้นที่นำนักวิชาการศาสนาและนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอยุธยา จำนวน 50 คน

นราธิวาสจัดสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยผศ.นิฟาริด ระเด่นอะหมัด รองผู้อำนวยการ ศวฮ. สนง.ปัตตานี ผศ.(พิเศษ) ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และทีมภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก ศวฮ. ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการ “สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน” เพื่อสร้างความตระหนักและความสำคัญ ในเรื่องการทำความเข้าใจถึงหลักปฏิบัติในการบริโภคอาหารฮาลาลที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัดและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อและการบริโภคอาหารฮาลาลอย่างแท้จริง ให้กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวน 653 คน ณ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส